Inlägg publicerade under kategorin Allmänt 04 APRIL

Av Stig Olsson - 16 april 2014 11:32

Bästa läsare!


Låt oss för en stund använda statsminister Fredrik Reinfeldt som ideologisk läromästare för några sekunder. Ja, det får handla om honom den här gången också, ty jag glömmer alltid bort vad partiledaren för socialdemokraterna heter. Var det Stefan eller Staffan? Skitsamma, jag skall ändå inte rösta på någon av dem. Sossarna av årsmodell 2014 är precis som en hårfön; det kommer bara varm luft. Men tillbaka till statsministern…


Det var i mitten av november 2006 som Fredrik Reinfeldt uttalade att ”ursvenskt är bara barbariet; resten av utvecklingen har kommit utifrån” i samband med att statsministern besökte en skola i problemområdet Ronna utanför Södertälje (enligt TT:s reporter Owe Nilsson). Jag har sökt efter hela uttalandet, men bara hittat det i ingressen på en DN-artikel från nämnda skolbesök. Så om jag inte återgivit uttalande hundraprocentigt autentiskt så är det faktiskt inte helt och hållet mitt fel.


Mången fosterlandsvän har nog säkert upprörts över statsministerns utspel, och menat att resonemanget är lika infantilt som resonemanget om ”kåldolmar, pizza och Zlatan” till multikulturismens försvar. Till viss del kan jag hålla med den kritiken, liksom jag villigt också vill erkänna att Sverige tagit emot många influenser från omvärlden som vi förvaltat och förbättrat. Det är naturligt, i synnerhet i ett samhälle som baseras på ett stort mått av frihet och öppet debattklimat.

 

Men jag vill sätta statsministerns utspel om ursvenskt barbari i ett annat perspektiv. Jag hoppar över frågan om vad som är ursvenskt (språkligt kan det betyda två saker; att det handlar om en oerhört gammal sedvänja/historia, alternativt att någonting är genuint svenskt), och ber läsaren att uppmärksamma det åsyftade innehållet i det som statsministern utmålar som ”barbari”.


Om det urtida Sverige präglades av barbarism bör samhället ha sett ut så här:

 • Lag och ordning upprättas helt och hållet med våld utan ideologiska förtecken eller rättskänsla.
 • Makt ger rätt.
 • Människans enda rätt är att tjäna den som härskar.
 • Staten – uttryckt som en enväldig kung eller en styrande elit – är överordnad individen.
 • Samhällsbyggnaden sker på makthavarens kommando.
 • Den som härskar har ingen moralisk gräns att ta hänsyn till vid utövandet av sitt välde.
 • Människan får äga saker ända tills då den som härskar tar ifrån ägodelen efter eget tycke.
 • Samhällsekonomin bygger på plundring, eller handel där härskaren bestämmer vad som är pengar eller av värde.
 • Härskarna råder över alla lösningar i samhället (t.ex. att stoppa torka medelst människooffer).
 • Människorna är ej jämlika.

Detta är delar av en uppräkning som jag tolkat efter en sammanställning som historikernG Edward Griffin gjorde för 11 år sedan, och som jag använder i min omtolkade version för att vi skall få en bild av vad det är för ett Sverige som statsminister Fredrik Reinfeldt anser att vi lämnat bakom oss. Tydligen är han glad över att vi befinner oss i en annan fas än det ursvenska – till stor del tack vare allt som kommit utifrån.


Så vad är det för ett samhälle som Fredrik Reinfeldt står för i dessa av de bästa tider, nådens år 2014 enligt vår tideräkning?

 

Jo, det är ett samhälle som bygger på kollektivism, om jag får fortsätta att använda G Edward Griffins sammanställning. Det kollektivistiska samhället finns i tre chatteringar: 1) Leninism 2) Fabianism (av mig kallad ”socialism”) 3)fascism/nazism. Även om Fredrik Reinfeldt företräder ett parti som kallar sig för ”Moderaterna” så leder han ett land som baseras på en kollektivistisk människosyn. Och att Reinfeldt förvaltar en hel del av det gamla socialdemokratiska kollektivistiska tankegodset mer än någon annan av hans företrädare i partiet är ganska uppenbart.


Hur yttrar sig då ett kollektivistiskt samhälle där skillnaden mellan moderat och socialdemokrat är så liten att de hamnar i samma kategori av -ism? Jo, det samhället ser ut så här:

 • Lag och ordning upprättas av politiska organisationer och hemliga grupper som t.ex Bilderberggruppen. Polisväsendet har våldsmonopol över medborgarna. Rättskänslan är avhängigt lagstiftarnas politiska ideal.
 • Majoriteten har rätt. (Demokrati)
 • Människans rättigheter tilldelas eller återkallas av staten genom lag.
 • Staten – uttryckt som en regering med majoritetsstöd och influerad av en dold maktelit – är överordnad individen.
 • Samhällsbyggnaden sker genom makthavarens lagstiftning och påbud.
 • Den som styr utgår från kollektivets bästa.
 • Människan får äga saker så länge staten godkänner det.
 • Samhällsekonomin bygger på lagstiftning, reglering och beskattning, och staten tillsammans med privatägda karteller bestämmer tillgången på finansiellt flöde (räntor, statsskuld, inflation, etc).
 • Staten råder över alla lösningar i samhället (t.ex. att stoppa människor från att göra saker som är dumma mot dem själva).
 • Alla människor är jämlika, men vissa är jämlikare.

Så… tack vare kåldolmar, pizza och Zlatan har vi gått från att för tusen år sedan tjäna en nyckfull konung i stridsmundering med svärdet i handen, till att idag istället tjäna anonyma oligarker på Wall Street som kommenderar de kostymklädda folkvalda i Vita huset, Rosenbad och 1o Downing Street att skicka trupper för att frigöra oljekällor och påtvinga evighetslån från Internationella Valutafonden som genererar ränteintäkter till samma oligarker. Har vi verkligen frigjort oss så värst mycket av det barabari som Reinfeldt så hånfullt tillskriver våra förfäder…? Nej, dessvärre inte.


Här får jag tillfälle att både vidareutveckla ett resonemang som jag påbörjade när jag i förra veckan kommenterade på den gode Carl Hulths läsvärda blogg ”Med örat mot rälsen” där han skrev om ”individualismen och ens egna identitet”. Jag citerar:

Hur definierar man sej då som person, som individ, i dagens samhälle, ett som inte präglas av individualism utan snarare av egoism där alla med nåt att säga till om enbart ser till sej och sitt hela tiden? Äkta individualism handlar om att bejaka individen i alla lägen, och sätta ens eget jag i förhållande till gruppen omkring en.

I slutet av Carls text säger han sig se ett samhälle som förstörs av hat, och som blir alltmer egoistiskt. Det tycker jag är en intressant iakttagelse emedan vi trots allt lever i en tid som präglas av kollektivism. Hur kan (människorna i) samhället bli egoistiskt (egoistiska) nu när vi lever i en post-barbarisk tid och politikerna har makten att besluta om vad som är bäst för oss människor? Oj, jag tror att jag råkade besvara frågan…


Vi kan vara eniga om att barbarism inte är någonting bra. Och jag hoppas att jag lyckades övertyga dig, min käre läsare, om att kollektivismen har otäckt många beröringspunkter med barbarismen. Båda -ismerna är fientliga mot individen. Båda -ismerna ger härskaren fördelar.

 

Så… är barbarism och kollektivism de enda modellerna för en samhällsuppbyggnad? Nej, fanken heller. Det finns en till väg, en väg som bygger på den personliga friheten och respekterar äganderätten. Individualismen:

 • Lag och ordning begränsas till att skydda liv, frihet och egendom för medborgarna.
 • Individers frivilliga samverkan med respekt för den enskildes äganderätt.
 • Individens rätt och frihet kan aldrig inskränka på andra människors rätt och frihet utan föregående frivillig överenskommelse.
 • Staten skall tjäna medborgarna och skydda deras individuella och jämlika rättigheter.
 • Samhällsbyggnaden sker genom frivilliga överenskommelser.
 • Individen har oinskränkt rätt till sin egen kropp.
 • Samhällsekonomin bygger på rätten till privat ägande, valfrihet, att handeln är fri från styrande beskattning, avsaknad av regleringar samt att det finansiella systemet grundas på ”riktiga pengar” (d.v.s. inte är en siffra som skrivs i en dator).
 • Alla människor behandlas jämlikt.

Nu hade jag inte tänkt att nyttja denna bloggpostning till att bevisa varför individualism är bättre än kollektivism ifall ni inte har lust att räkna ut det själva; det får jag komma tillbaka till vid senare tillfälle. Jag nöjer mig med att konstatera att en stor del av världens tillkortakommande idag beror på att man använder samma metoder gång på gång för att lösa de problem som aldrig blir lösta. Om man tittar kritiskt på politiken märker man att den baseras på röstoptimering och ett ständigt tillfredställande av särintressen (som finansierar politikernas kampanjer eller rekryterar väljargrupper).


Politiken som den ser ut idag har ingen ambition att ta ett par steg tillbaka och låta människorna själva styra sina egna liv. Tvärtom. Just därför är det viktigt att det uppstår en motrörelse mot detta. Det är dags att inse att det är politikerna och staten som orsakar problem, och att så länge de själva skall försöka lösa dessa problem kommer de att skapa nya – och hela tiden på individuella frihetens bekostnad.


Både barbarism och kollektivism har förmåga att leda till tyranni. Att det senare är fallet är bevisat genom att våra politiker stiftar lagar som kränker fundamentala mänskliga rättigheter, som t.ex massövervakning.

 

Individualism är inte egoism. Individualism är en ideologi där individen är suverän, för att låna en formulering av Jonas Hjertquist. Alla rättigheter härstammar från individen och dennes existens, säger han. Det är med andra ord en naturrätt – du föds med fri- och rättigheter. Staten skapar dem inte. Staten inskränker dina rättigheter, och det redan från det att du föds. Sedan går det bara utför…


Och inte kan man beskylla Fredrik Reinfeldt för att utplåna barbarismens kvarstående arvgods som förvaltas av kollektivisterna tusen år senare. Men det gäller tyvärr för samtliga partier i den åttaklöver som styr i Sveriges riksdag. Om jag har hälsan och lever hoppas jag att vi har något mer att välja på till 2018.


Hälsar eder Peter Harold


http://peterharold.wordpress.com/2014/04/15

ANNONS
Av Stig Olsson - 16 april 2014 10:50

Jag har fått ännu en ny idol och det är denna fantastiska kvinna på 80 år!!! 


ANNONS
Av Stig Olsson - 15 april 2014 21:27

Inger-Siv kräks på socialdepartementet


Insändare, skrivelse från Inger-Siv Mattson och socialdepartementet

Nacka den 13 april 2014

Försäkringskassan    v g diarieför och meddela dnr  Inger-Siv Mattson

Socialdepartementet

Socialminister Göran Hägglund f k

Socialförsäkrimgsminister Ulf Kristersson f k


Dan Eliasson kräks på  Jimmie Åkessons människovärde. Del 1

 

Försäkringskassans svågerpolitik framkallar inga kräkreflexer hos FK:s GD


Generaldirektör Eliasson många anledningar inom sitt eget fögderi att kräkas. De senaste missförhållande inom Försäkringskassan  som borde framkalla Era kräkreflexer  är Expressens och frilansjournalisten Lasse Wierups avslöjanden om  Era handplockade toppchefers fifflande. I mars avslöjade Wierup att två av Försäkringskassans toppchefer  med Ert goda minne varit inblandade i tvivelaktiga personalärenden.

 

”Sveriges bäste kommunikationsdirektör”


Hösten 2012 handplockade Ni Er tidigare kollega Jonas Lindgren  på Migrationsverket till en av FK:s  högsta chefstjänster  med en månadslön på  107 500 kr utan att tjänsten utlysts.


För  att bereda plats åt  Er skyddsling köptes FK:s dåvarande  60-åriga kommunikationsdirektör  Inger Dunér ut med 440 000 kr  plus  sex extra månadslöner.. Ert  ”chefsfynd” fick dessutom omedelbart plats i myndighetens ledningsstab.


Kommunikationsdirektör Lindgren, fixade en hög chefsposition åt en kvinnlig anställd som han inlett ett förhållande med. sin flickvän underställd honom själv.  Flickvännen blev chef för  FK:s kundkommunikation och lyftes upp i Lindgrens  ledningsgrupp. Tjänsten hade  givetvis  inte utlysts varken internt eller externt .


Lindgren förhandlade direkt  upp  hennes lön med  9 000 kr från 38 450 till 47 500 kr.  Utöver hennes lön attesterade han under ett helt år alla hennes utlägg och semesteruttag. Han   köpte henne även en kurs för  193 750 kr.  Lindgren godkände även 26 av flickvännens semesterdagar som arbetstid.  Hon fick dessutom full lön under en privat drömsemesterresa med hr Lindgren till Miami i november 2013.


Lindgren  försökte först förneka denna uppgift: ”Det stämmer inte. Hon har haft semester under den tiden och det står i lönespecifikationen.”   En kontroll med FK:s ekonomienhet visade dock att hr Lindgren ljög reportern rakt upp i ansiktet: hon hade fått full lön och inga semesterdagar hade tagits ut.  När hr Lindgren konfronterades med att han ljugit backade han: ”Det är möjligt att jag missat någonting…” ”Missat”??  Det hade enligt Lindgren ”inte funnits något ont uppsåt och är det så att  man missat att ta ut en eller annan semesterdag, får man givetvis korrigera detta. ” ”En eller annan semesterdag”??  Det rörde sig ju om 26 dagar!   Presstjänstens Staffan Karlsson kallade bedrägeriet för ”en administrativ miss, ingenting annat.”


Enligt förvaltningslagen får myndighetspersoner inte hantera  ärenden som kan gynna närstående.


För att undvika en  sådan jävsituation  kom Ni och Lindgren  slugt överens om att myndighetens HR-chef Lars-Åke Brattlund skulle skriva på avtalet och vara flickvännens chef ”på papperet.”[1] Samtidigt gjorde Brattlund  bedömningen att ”utredningen mot Lindgren borde läggas ner.


Denna synnerligen osmakliga soppa får oss som finansierar kalaset att kräkas!


Sedan Lase Wieup avslöjat att även hr Brattlund gjort sig skyldig  till jäv blev Ert stöd för Lindgren & Co tydligen ohållbart och  Ni beslöt att  utredningen om Jonas Lindgren skulle återupptas en tredje gång: ”jag tänkte börja lite grann med elefanten i rummet, det är lika bra att prata om den…”

 

Kommunikationsdirektörens bristande kommunikationskompetens


Trots att Ni höjde Jonas Lindgren till skyarna som en av Sveriges  bästa kommunikations-chefer räckte uppenbarligen hans kommunikationskompetens inte riktigt till eftersom han sedan 2012 köpt in  konsulttjänster från Prime PR för 38,6 miljoner kr.  Syftet  uppges vara att ”FK:s personal skulle bli mer inkännande. ”


De uppgifter Lindgren inte klarade av och som köptes in från Primehandlade  bl a om

” strategiskt stöd och rådgivning.”


Vad detta innebär  ”klargjordes” (!)  av biträdande kommunikationschefen Carharina Byström: ”generellt handlar strategiskt stöd om långsiktig planering och strategier.”


Lindgren anställde dessutom två personer från Prime PR med placering på heltid vid FK. Dessutom köpte han på eget bevåg in IT-tjänster för 450 000 kr.

 

Under fyra år har Försäkringskassan bränt två miljarder skattekronor på konsulter!


I en krönika i Skånska Dagbladet den 9 april konstaterade Martina Jarminder att ”Det är ingen som förstår  varför en myndighet som har till uppgift att betala ut sjuk- och föräldraförsäkring måste lägga miljoner på att låta några sköna snubbar på en hipp reklambyrå spåna fram schysta kampanjer i sociala medier på någon afterwork på en Stureplansbar.

 

Generaldirektören  lägger på locket


Ni hade enligt Lasse Wierup känt till jävförhållandet på Er kommunikationsavdelning i nästan ett år utan att  agera  eller drabbas av kräkningar. Ni tyckte att det var ”olämpligt att man arbetsleder den man har en kärleksrelation med” [2] men satte inte ner foten.


Olämpligt” är knappast rätt ord i sammanhanget! Snarare är det oacceptabelt och definitivt helt fel!

Så här i efterhand kanske jag borde ha ställt någon kontrollfråga tidigare” urskuldade  Ni  Er  Expressen den 27 mars.


Enligt FK:s säkerhetsstab  skulle locket på Er order  läggas på och internutredningen om Jonas Lindgren läggas ner utan disciplinpåföljd. ”Vi fick order om att allt skulle avslutas.” sade en talesperson för gruppen.[3]  Samtliga sex kritiska utredarna kopplades enligt uppgift bort från utredningen.


I ett brev till myndighetens 13 4000 anställda kallade Ni Expressens uppgifter för ”direkt lögn” och ”lätt parodiska.”


Trots att Ni i det längsta – i stället för att kräkas – uttalade Ert orubbade förtroende  för  hr Lindgren – ”jag har väldigt stort förtroende för Jonas som kommunikationsdirektör ”  och ”jag hoppas verkligen att han vill och kan jobba kvar och att det inte finns något i det här som kan påverka.” valde  han  att lämna sin tjänst.[4]  Enligt honom själv var detta ”orimligt och ovärdigt.” [5]


I samband med uppsägningen pekade Lindgren  i ett internt brev ut sina egna kolleger och  anklagade Expressen för att ha agerat domare ”en folklig domstol där många känt sig manade att agera domare – däribland en liten grupp medarbetare.”


I en intern chat med upprörda medarbetar dillade Ni enligt en Expressenledare den 29 mars om att ”ingen är felfri och att det är lite av en existentiell fråga.”  Ni säger också att ”jag har mycket stort förtroende för mina medarbetare.” Med kännedom om hur de beter sig säger detta försvar  för fifflarna  mycket om Er brist på heder.


Trots alla oegentligheter deklarerade Ni i Expressen den 27 mars att ”jag är väldigt stolt över den chefskultur som

finns att vi litar på varande och inte kör en kontrollregim à la Stalin.”


DN:s Carl Johan von Seth kommenterade detta  grumliga resonemang den 3 april: ”det finns ju en tredje väg, mellan sovjetisk totalitarism och något så slapp som att låta pojk- och flickvänner godkänna varandras löner och utlägg.”


Ordföranden i fackförbundet ST Siv Nordin sade att hon blev ”mållös”.när oegentligheterna avslöjats.  Hon  konstaterade att hon ”jobbat fackligt inom FK sedan början av 80-talet och aldrig varit med om något liknande.


En anställd skrev på FK:s interna forum att ”det som hänt är vidrigt, man mår illa!”  En annan har sagt att ”När de som är satta att leda verksamheten beter sig på det här sättet kan jag inte annat än skämmas.”  [6]


Däremot har Ni inte drabbats av något illamående! Inte heller har Ni vett att skämmas.


Detta är bara två av många interna kritiska röster. Flera anställda  kräver Er  och ledningens avgång: ”Ledningen bör avgå. Det finns inget förtroende kvar.” Det verkar bli allt trängre på elefantkyrkogården på regeringskansliet.


Ni har bagatelliserat  oegentligheterna med  det bara  rör sig om ”ett antal centrala befattningshavare som begått misstag.”

 

Ännu en handplockad skojare

 

När försäkringsdirektör Svante Borg dristade sig till att protestera mot Ert agerande i fallet Lindgren köptes Borg enligt uppgift ut  med en fallskärm på 2 580 000 skattekronor.  Som Borgs efterträdare handplockade  Ni  Dani Razmgah till tjänsten trots att hr Razmgah var föremål för en utredning  om oetiskt beteende – jäv.  Han tillsattes utan att  Borgs tjänst utlysts. Razmgah belönades dessutom med en avsevärd löneförhöjning.


Dani Razmgah  hade skapat en helt ny tjänst och rekryterat sin sons sambo till den nyinrättade tjänsten.  Även denna tjänst tillsattes utan tillbörlig utannonsering.  Razmgah försökte även trycka på för att hans hustru skulle få jobb på myndigheten.  Internutredningen lades ner utan disciplinpåföljd. I stället meddelade Ni i mars att Ni ”med stor glädje utsett Dani Razmgah till försäkringsdirektör och medlem i ledningsgruppen.” [7]

 

”Skattemiljoner  går till att köpa ut de som ledningen vill bli av med


Den 5 april avslöjade Lasse Wierup i Expressen att Ni satt i system att köpa ut de chefer Ni ogillar.


I ett brev till personalen  om Svante Borgs entledigande påstod Ni att ”våra diskussioner har gällt utvecklingen av gemensamma förhållningssätt och värderingar kring ledning och styrning av vår gemensamma verksamhet.”  Ni mörkade att Borg velat stanna kvar men övertalats att skriva på sin avskedsansökan  med hjälp av det guldkantade och skattefinansierade  avgångsvederlaget på 1 935 000 kr plus sex månaders extra lön.


Andra höga chefer  - utöver Svante Borg och Inger Dunér – som ådragit sig Ert ogillande och tvingats bort är

-                Er strategiske rådgivare  Gunnar Johansson – fallskärm 948 000 kr

-                statistikchefen  Christian Elvahge – 759 000 kr

-                verksamhetschefen  Jan Almqvist – 789 000 kr


Totalt har Ni slösat bort  2 941 200 skattekronor enbart i avgångsvederlagTill denna svindlande summa kommer sex arbetsbefriade månadslöner i vart och ett av fallen. 


Att FK:s HR-chef Lars-Åke Brattlund anser att ”det är väl använda pengar” säger allt om bristen på moral och etik  i

Er stab och  om Er totala avsaknad av respekt för skattebetalarna.

 

FK:s säkerhetschef struntar i grundlagen


Expressen avslöjade den 2 april att  myndigheten vidtagit åtgärder för att utreda vilka anställda som utnyttjat sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och lämnat information om oegentligheterna till tidningen. Uppdraget gick till FK:s säkerhetsstabens chef Torgny Collin.


Att Er säkerhetschef i strid mot grundlagen försökte efterforska Lasse Wieups källor framkallade märkligt nog inga kräkreflexer hos Er.


Tryckfrihetsexperten Nils Funcke  anser dock att  Collins agerande  är ”mycket allvarligt” och att JK bör inleda en utredning.  Den som gör sig skyldig till detta brott mot grundlagen skall enligt tryckfrihetsförordningen dömas till fängelse eller böter.


Thomas Mattson konstaterade  den  2 april att ”Vem kan ha läckt?” är en fråga som en hög chef inte ska ställa när hans myndighet är föremål för undersökande journalistik. Agerade cheferna enligt eget huvud eller är detta en kultur inom Försäkringskassan? Jo och JK kanske kan svara.


Ett  litet kunskapslyft för hr generaldirektören tycks vara på sin plats: tryckfrihets-förordningens kapitel 3, paragraf 4 slår fast att ”En myndighet eller annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande…

 

Generaldirektörens förlorade heder  -  om Ni haft någon att förlora


Som Expressens ledarskribent påpekade borde Ni   ”vara litet mindre tjänstvillig mot Era vänner och tänka litet mer på Er ämbetsmannaheder.”  ”Ämbetsmannaheder”??  Ni har ju visat att Ni inte har någon dylik – varken som jurist eller som generaldirektör.


Historikern Carl Grimbergs  beskrivning av den gustavianske kanaljen  och ämbetsmannen  Elis Schröderheim  förtjänar att citeras:  ”Han gick till den grad upp i förbindlighet och tjänstvillighet mot både sin konung och sina vänner , att han icke ägde någon kraft kvar, när det gällde att hävda sin ämbetsmannaheder och trovärdighet.


Efter att ha läst boken Helgon och syndare om påvarnas  historia  skrev Carl Rudbeck att ”de bar sig åt som makthavare alltid och överallt gjort: de utnyttjade hänsynslöst sina höga ämbeten till att berika sig själva och sina familjer. ” Detta citat kan med fog appliceras på  Er och Era chefers benägenhet att gynna vänner och älskarinnor.

Expressens ledarskribent  föreslog avslutningsvis att Ni  ”bör hålla i minnet att Ni inte är Stig på Ica.”


Avslutningsvis

 • 1848 konstaterade  Karl Marx  att ”Varje härskande klass uppfinner en mytologi för at rättfärdiga sitt maktmissbruk och sin utplundring av undersåtarna. ”

Detta citat Illustrerar givetvis Försäkringskassans slöseri med våra skattemedel.

 • Frans G Bengtsson beskrev den redlige kungen Karl XI som ”en skräck och mardröm för all oredlighet, all  oduglighet och allt kanaljeri i landets styrelse, från de högsta posterna till de lägsta. ”

Oredligheten och kanaljeriet inom Försäkringskassan skulle salig Karl XI säkert ha tagit ett kraftfullt nackgrepp på.


Eller vad tror Ni?


Med den hälsning Ni gjort Er förtjänt av


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd, Nacka


[1] Lasse Wierup, Expressen  27 mars 2014

[2] Ibid

[3] Lasse Wireup, Expressen den 29 mars 2014

[4] DN 3 april 2014

[5] Expressen 1 april 2014

[6]  Stefan Lisinski, DN: ”Nu kräver anställda att ledningen avgår”   4 april 2014

[7] Expressens ledare ”Det ser sjukt ut, Försäkringskassan” den 29 mars 2014

Av Stig Olsson - 15 april 2014 17:00

Jag tycker att de som sitter i toppen på RK borde begå självmord efter att på ett så utstuderat fegt och elakt sätt hängt ut sin egen volontär bara för att en illvillig invandrare provocerar henne till att säga en sak som verkar förfara hela landets PK-maffia... hon säger sanningen... Och för det måste hon hängas, för annars kanske resten av folket, vi, att inse hur bedragna vi i verkligheten är av våra sinnesförsvagade politiker!!!


Läs här nedan vad PETER HAROLD skriver om saken, och det svar på hans frågor som nu RK har besvarat:


Röda korset svarar Peter Harold – volontären fick inget stöd av sin organisation.


Röda Korsets Infoservice har svarat på mitt öppna brev som du kan läsa här. Jag frågade bl.a om på vilken grund man bedömt att organisationens volontär på Kupan-butiken i Falun inte följde Röda korsets grundprincip när hon sa att det är bättre att ge hjälp i flyktingars hemländer/hemregioner istället för att föra dem till Sverige; jag noterade också att det för medlemmarna måste vara av stort intresse att få veta vad de kan resonera om när de ställs inför provokativa frågor; liksom jag frågade vad Röda korset gjort för sin volontär som hängdes ut som rasist i medierna.


Detta var det svar jag fick från Röda korset idag:

Hej Peter!
Vi har sju grundprinciper som alla rödakorsare ska stå bakom. Det gäller i hela världen. Humanitet ska främja respekten för människovärdet. Det ska främja ömesidig förståelse mellan människor. Här är vårt bemötande och öppenhet viktig. Opartiskhet ska göra att vi inte åtskiljer människor pga politik, religion, etnicitet eller andra tillhörigheter. Vi ska utgå från att agera på behov och inte vem det är. Att göra skillnad på våra unga och er till en person som befinner sig på mötesplatsen är inte Röda Korsets värdegrund om opartiskhet. Personen inkluderades inte i de människor som Röda Korset ska möta lokalt. Det är inte självklart att vi ska möta precis alla behov, men vi ska bemöta människor som kommer lika. Vi utgår från de människor som finns i lokalsamhället ! oavsett bakgrund.

 

Vi jobbar efter en enhetsprincip. Vi finns i hela landet och har lokal närvaro och möter behoven där. Vi ska alltså agera på behov lokalt som krets. Men vi har också en universalitetsprincip inom rödakorsrörelsen som säger att vi ska hjälpa våra systerföreningars arbete runt om i världen. Det här ger vår styrka att vi finns på plats lokalt runt om i hela världen för att möta behov där.

 

Människor som vi möter under vårt arbete är inte en del i en biståndspolitisk eller 

utvecklingsteoretisk diskussion. De är medmänniskor som vi ska bemöta utifrån vår grundprinciper. Det finns ingen motsättning att möta utsatthet både i Sverige och i andra länder.

 

Med Vänliga Hälsningar,
Fredrik Gladh
Röda Korsets Infoservice

Det här svaret är varken bättre eller sämre än vad jag förväntat mig. Det var en hel del ovidkommande marknadsföring, men jag ger så glatt dem lite reklamutrymme på bloggen…


Dock ger Röda korset här klart besked om att man anser att deras volontär gjort fel i sitt bemötande gentemot Daban Ibrahim, och låter henne ensam bära skulden för den inträffade krisen. Hon har nämligen ”gjort skillnad på våra unga och er till en person som befinner sig på mötesplatsen är inte Röda Korsets värdegrund om opartiskhet.” Det finns dock ingen reflektion kring huruvida kvinnan provocerats till att ta ställning, vilket man får intryck av vad när man lyssnar på ljudbandet.


Jag kan inte anse att det är relevant att påstå att den kvinnliga volontären gjort avsteg från Röda korsets grundprincip om opartiskhet genom att säga att Sveriges regering tar emot fler ungdomar än man kan ta hand om på Daban Ibrahims fråga, och nämner den höga arbetslösheten som råder. Volontären säger att alla människor skall hjälpas, och beklagar att invandrare inte får tillräckligt stöd [se utskrift], men att ingen är gagnas av att man ökar ungdomsarbetslösheten i Sverige. Volontären nämner att en hel generation unga svenskar ”gått förlorad” eftersom de inte får vare sig bostäder eller jobb. Principen om opartiskhet hade kunnat åberopas ifall volontären sagt att man inte skall hjälpa utlänningar eller invandrare - men det säger hon ju inte i den inspelade delen av samtalet, och sannolikt inte innan heller.


Tyvärr får vi inte riktigt veta vad Daban Ibrahim var ute efter när han sökte upp Röda korset, vilket är en viktig upplysning eftersom vi ju skall ta ställning till ifall volontären haft ett skäl till att inte agera på Daban Ibrahims behov. Sannolikt har volontären svarat besökaren varför han inte kan få det han önskar, varpå han pressat henne till den inspelade konfrontationen. De flesta anständiga människor skulle nog betrakta hans tilltag som ruttet.


Enligt uppgifter i pressen sökte Daban Ibrahim upp Röda korset för att ”få hjälp åt sin familj”, men jag har inte någon information om vilken hjälp som han efterfrågade. Röda korsets Fredrik Gladh (se ovan) skriver att volontären ”exkluderade personen”, samtidigt som Gladh medger att ”det inte är självklart att organisationen skall möta precis alla behov”. Därmed reduceras hennes brott till en fråga om bemötande. Och eftersom varken vi eller sannolikt inte ens Röda korset själva kunnat ta ställning till hela samtalet så finns det skäl att frukta att Daban Ibrahim provocerade fram den kvinnliga volontärens kärva ton genom att låtsas vara en reporter från Uppdrag granskning.

 

Det är därför uppenbart att Röda korset hade kunnat hantera den här krisen på ett för volontären mänskligare sätt. Jag noterar att den viktigaste frågan i mitt öppna brev till Röda korset inte besvarats: Vilket personligt stöd har man gett volontären som hängts ut i medier som främlingsfientlig, rasist och ”exkluderande” bara för att hon gett uttryck för något som hon anser är logiskt? Att jag inte fick svar på den frågan beror troligtvis på att hon inte fick någon hjälp, vilket jag sätter upp i rubriken på detta blogginlägg som en sanning.

 

Det finns också all anledning att klandra gammelpressen som gick ut och anklagade den 70-åriga kvinnliga Röda kors-volontären för att vara rasistisk.


Däri ligger den absolut största skandalen i den här historien. Sedan är det bara att önska att karma hinner ifall Daban Ibrahim. Håll tummarna för det, bäste läsare.


Hälsar eder Peter Harold


UPPDATERAT (Generalsekreteraren Ulrika Årehed intervjuas av Nyheter Idag):http://peterharold.wordpress.com/2014/04/14

Av Stig Olsson - 15 april 2014 13:45

NÄSTA GÅNG KANSKE DET ÄR DIN TUR ! ?


väntar på ny njure Jan Gustafsson går på dialys i över 20 timmar varje vecka – trots det vill försäkringskassan att han ska ut i arbetslivet.

VÄNTAR PÅ NY NJURE Jan Gustafsson går på dialys i över 20 timmar varje vecka – trots det vill försäkringskassan att han ska ut i arbetslivet.


Jan Gustafsson, 43, är rullstolsburen och blind. Han genomgår 20 ­timmar dialys varje vecka i väntan på en ny njure. Nu tvingas han ut i arbetslivet.


Han är rullstolsburen och nästan blind. 20 timmar i veckan genomgår han ­dialys. Resten av tiden går åt till återhämtning.


Men nu ska Jan Gustafsson, 43, tvåbarnspappa från småländska Sävsjö utförsäkras. Och tvingas söka jobb.


För fem år sedan jobbade han fortfarande som lastbilschaufför. Men långvarig diabetes har gett en rad följdsjukdomar. En nervsjukdom i benen, neuropathier, gör att han sitter i rullstol. Permanent. Med ständiga smärtor. Jan har också laserbehandlats ett stort antal gånger efter blödningar i ögonen. En ny operation kan göra att han får behålla de 13 procent av synen han har kvar.

I bästa fall.

Måste vila mycket

Nu har Jan ledsyn. Han kan ta sig runt i hemmet. Men inte längre läsa tidningen.


Eller se sina barns ansikten.

– Det tar bort mycket roligt i livet, säger han.


Men det som gör att Jan inte kan jobba är att han går på dialys fyra dagar i veckan på Höglandssjukhuset i Eksjö.

– Efter det är jag helt slut och måste vila. Det är helt omöjligt att jag samtidigt skulle kunna arbeta, säger han.


Läkarintyg styrker Jans berättelse: Han kan inte ­arbeta i sitt tillstånd.


Trots det har försäkringskassan beslutat att han utförsäkras den 1 mars nästa år.


Dagarna med tillfällig sjukersättning är slut. Och enligt reglerna kan Jan inte få permanent sjukersättning. Orsaken är att han skulle kunna bli bättre – om han får en ny njure.


Men Jan har väntat på ny njure i tre år.


Sedan 2007 har Jan levt på 64 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst.

Det vill säga 11 000 kronor i månaden. Dessutom har han en försäkring genom sitt tidigare jobb som ger honom 1?800 kronor i månaden.

Låna pengar

När boendekostnad och fasta utgifter, inklusive 1 700 kronor till hemtjänsten, är betalda är pengarna slut. Förra månaden fick han ­låna pengar till mat.


Men när han tvingas genomgå tre månaders arbetslivsintroduktion blir ersättningen 9?000 kronor. Och försäkringspengarna på 1?800 kronor ryker.


Äldste sonen Joakim, 18, skriver i förtvivlan till ­Aftonbladet: ”Han riskerar att få gå ifrån hus och hem.”

Eva Ekenberg, områdeschef på Försäkringskassan i Vetlanda, vill inte uttala sig om det enskilda fallet.


Men säger generellt:

– Arbetslivsintroduktionen innebär ju inte några krav på att de ska arbeta. Det handlar mer om en kartläggning av de behov individen har och vilket stöd man behöver för att komma åter till arbete.


Aftonbladet har under två dagar sökt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och även mejlat skriftliga frågor.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12700740.ab

Av Stig Olsson - 13 april 2014 19:58

Alla människor i Sverige som är läskunniga, vilket är de flesta, trots den urpissigt dåöiga skolan, vet och känner till hur det verkligen är i landet. Vi har aldrig nånsin betalat så mycket i skatt som de senaste sex åren och vi har aldrig haft så dåliga förhållanden inom vård, skola, omsorg som vi haft under den tiden! folk mister sina jobb, båstäder, besparingar, ja allt som skulle kunna ge en lite tryggare ålderdom...

 

ÄNDÅ SÄGER LANDETS STATSMINISTER SÅ HÄR:


Jobben valets viktigaste fråga

Med fem månader kvar till valet har vi ett tydligt besked till väljarna: Det är jobben det handlar om. Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Det skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.
Val avgörs när väljarna väger partier och regeringsalternativ mot varandra i frågor där skillnaderna är som störst och samtidigt samhällsproblemen ses som mest angelägna att åtgärda. För Nya Moderaterna handlar det om jobben och ekonomin. Får vi förnyat förtroende i höstens val vill vi genomföra ett fempunktsprogram för jobben som ska lägga grund för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.

 

1. Vi ska uppmuntra alla drivkrafter för arbete och ta strid med dem som vill motsatsen; att jobba ett extra skift, sommarjobba under studietiden, eller välja att gå i pension lite senare. För de allra flesta handlar det om ifall man tycker att det är värt det. Nya Moderaterna är det parti som förstår och uppmuntrar människors drivkrafter för jobb. Vi tror på alla människors vilja att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. Sedan 2006 har attityderna till arbete förändrats, och vi vill att fler ska få möjlighet att jobba mer. Fler kvinnor ska kunna arbeta heltid. Fortfarande är det över en halv miljon färre kvinnor som jobbar heltid än män. Vår uppgift är att ge förutsättningar för att fler ska kunna kombinera arbetsliv med allt annat i livet. Bra förskolor, skolor och äldreomsorg och tjänster som Rut och Rot. Det gör att omsorgstrycket lättar och fler får en chans att välja att arbeta mer.

 

2. Vi ska ta ansvar för att det är ordning och reda i ekonomin. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Trots en svår internationell finanskris har vi kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att jobben ska bli fler och välfärden värnas. Vi är ett undantag i Europa, där många andra länder i stället tvingats strama åt och skära ner. Det är bara genom stabila offentliga finanser vi kan lägga grund för fler jobb, en ekonomi som växer, en bra skola och en sjukvård som finns där när vi behöver. Ordning i ekonomin är nödvändigt för att jobben ska kunna bli fler. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben och ekonomin främst. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Vi fortsätter att ta ansvar. Nya Moderaterna kommer aldrig släppa på tyglarna för Sveriges ekonomi. Vi är garanten för ordning och reda i statens finanser.

 

3. Vi vill riva de handelshinder som fortfarande finns i Europa, och som hindrar svenska företag från att växa. Nya Moderaterna ser att svenska företag har svårt att växa i Europa och att den fria handeln inte är så fri som det sägs. Svenska företag stöter fortfarande på handelshinder i länder som Norge, Tyskland och Italien. Det kan handla om höga tullavgifter, språkliga barriärer eller särskilda kommittéer som bedömer behovet av svenska produkter eller tjänster. Alliansregeringen tar de här problemen på allvar. Vi vet att allt som underlättar handel över gränser är bra för svenska företag och därför driver vi på för mer frihandel och mindre protektionism. Vägen till fler jobb i Sverige går via mer handel med omvärlden.

 

4. Vi ska fortsätta att stärka och utbilda arbetskraften. Vi har just presenterat vårpropositionen för 2014, med offensiva kunskapssatsningar för att stärka arbetskraften. Det är utbildning som bygger ett land starkt och som får människor att växa. Vi vill förstärka förskolan, satsa på tidigare och bättre uppföljning av elevernas kunskaper och införa skolstart vid sex års ålder. Alla elever ska få mer undervisningstid i matematik och möjlighet till både sommarskola och läxhjälp. Vi satsar på lärares karriärmöjligheter och fortbildning, genom ett läslyft och ett mattelyft. Vi ger särskilt skickliga lärare högre lön och möjlighet att göra karriär i klassrummet.

 

5. Vi vill att jobben ska komma fler till del. Sedan 2006 har arbetskraften vuxit med 350 000 människor. Samtidigt har utanförskapet minskat med nästan 200 000 personer. Fler jobbar och fler söker jobb. Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Vi öppnar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden. Tack vare våra reformer har vi aldrig haft så många vägar in till jobb som i dag. Nystartsjobben, instegsjobben, YA-jobben och det särskilda anställningsstödet är viktiga verktyg för att jobben ska komma fler till del. Vi vill bygga vidare på dessa verktyg, då det hjälper fler att få större möjligheter till jobb.


Jobben har blivit över 250 000 fler under alliansregeringen samtidigt som antalet jobb i jämförbara länder stått still eller vuxit mycket långsammare. Tack vare att vi tagit ansvar genom den värsta finanskrisen sedan 1930-talet sticker Sverige ut i ett hårt prövat Europa. Vi har bland de högsta reallöneökningarna i ett EU där reallöneutvecklingen många gånger har varit mycket svag. Våra låga räntor gör att människor betalar mindre på sina lån. Skillnaden är stor när vi jämför med andra länder i Europa, som i stället tvingats skära ner och strama åt.

 

Tack vare alliansens politik för jobben och ekonomin har Sveriges ekonomi vuxit med uppemot 400 miljarder kronor sedan 2006 rensat för inflation. Det är ungefär lika mycket som de sammantagna offentliga utgifterna för grundskolan, gymnasieskolan och sjukvården. När ekonomin växer får vi mer pengar till det som är viktigt. Det är så det hänger ihop. Vi har aldrig satsat så mycket resurser på välfärden som nu.


Med fem månader kvar till valet har vi ett tydligt besked till väljarna: Det är jobben det handlar om. Fler ska komma in i arbetskraften, fler ska få ett jobb och jobben ska komma fler till del. Det är så vi bygger Sverige starkt. Jobben är valets viktigaste fråga. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik som har en tydlig, finansierad och gemensam politik för jobben.


FREDRIK REINFELDT (M)

statsminister


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobben-valets-viktigaste-fraga_3459546.svd


MITT RÅD ÄR ATT VI ALLA SKITER I ATT RÖSTA FÖR DÅ KAN INGET PARTI SÄGA SIG HA FOLKETS STÖD!!!

Av Stig Olsson - 13 april 2014 17:25

Hur ska man annars tolka det när han tycker det är ok att bygga höghus på åkermark och dessutom inte ens försöka göra någo som helst positivt för alla de som verkligen vill bo på landsbygden!? Vore det inte bättre att de som vill vara nära djur och natur också får det, för då blir det ju fler tillgängliga lägenheter och hus i tätorterna!?


Tänk lite Anders Borg!!!BORG001


Anders Borg: ”Därför måste vi bygga hus på åkermarkerna”


Anders Borg har varit i hetluften de senaste veckorna. Uttalandet om att bygga bostäder på åkermark fick LRFs ordförande Helena Jonsson att skriva ett öppet brev, ledarskribenter att rasa och moderata partimedlemmar att ursäkta honom med att han sa det i all hast.
Men Anders Borg ångrar inget.
– Det kanske är en känslig fråga, säger han på frågan varför det blev så upprört.

 

Varför vill du bygga fler bostäder på åkermark?
– Sverige har en jätteutmaning i hushållens höga skuldsättning. Det är ett av de mer allvarliga hoten för svensk ekonomi. Visst, Danmark och Norge har högre skuldsättning, men det är ingen ursäkt för oss. Bara i Stockholm flyttar det in 50 000 personer varje år. För att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt måste vi bygga fler bostäder i storstäderna.

 

Finns det inga andra platser än åkermark som man kan bygga på?
– Jo, man kan bygga på höjden men det kan inte bli en pyramid. 1,3 procent av Sverige är bebyggt. Att man då bygger på skogs- och åkermark är inget problem.

 

Så skogsmark kan man också bygga bostäder på, tycker du?
– Ja visst.

 

Är det inte dumt att bygga bort åkermarken? Vi blir ju fler människor som behöver mer mat och Sverige producerar bara hälften av det vi äter i landet.
– Vi har 1,2-1,5 miljon hektar mark att odla spannmål på, det är inget jätteproblem om några tusen hektar i storstadsnära områden blir villaområden. Det påverkar inte självförsörjningsgraden. Utvecklad odlingsteknik gör ju också att man kan producera mer på mindre yta. Svenskar är landsbygdsbor i grunden och flyttar man till Stockholm kan man väl få bo i en villa med lite grönområden.

 

Vad ska ni göra för att underlätta bostadsbyggandet?
– Det finns massor av saker vi vill göra. Minska regelbördan är en sak. Plan- och bygglagen har för tunga krav med exempelvis bullerreglering som hindrar och processer som ständigt överklagas. Vi är inte för mer subventioner eller att byggsektorn drar i väg med inflationen. Det måste bli lättare att bygga billigt helt enkelt. Det är inte rimligt att en studentlägenhet kostar 15 000 kronor i månaden.

 

Varför blev den här frågan så kontroversiell?
– Det är två olika frågeställningar som man måste klara av. 1. Vi måste bygga mer eftersom storstäderna växer. 2. Landsbygden känner sig tillbakapressad med sina tuffa villkor.


Att stoppa urbaniseringen tror inte landsbygdsbon Anders Borg på.
– Man får acceptera den. Alla länder som utvecklas urbaniseras.


http://tidningenland.se/finansministern-anders-borg-darfor-maste-vi-bygga-hus-pa-akermarkerna/

 

Av Stig Olsson - 13 april 2014 14:04

Mina ögon tårades när jag läste den här krönikan... Har ingen aning om vem kvinnan är, men oj så bra hon skriver här! Om du känner att du saknar nåt just nu... LÄS DETTA KÄRLEKSBUDSKAP!


Jag har inget att vara rädd för

I skogen någonstans mellan Dalhem och Västansjö i mörkaste småland fanns det en gång en gammal dansbana. När den inte var gammal, och jag kan tänka mig att till och med månen var ny, träffades min mormor och morfar där och beslutade sig för att leva tillsammans. Så här i efterskott var det i mina ögon ett av de allra bästa beslut som någonsin fattats.

Jag gör mig inga illusioner; jag är rätt så säker på att de inte alltid delade min åsikt angående det kloka i det hela men oavsett tidens tärande tand höll de ihop, från bröllopet i svart brudklänning tills döden skilde dem åt.

För mig, vars föräldrars äktenskap var ett nästan lika stort misslyckande som deras förhållande över huvudtaget, var mormor och morfars känslor för varandra bland det vackraste och mest naturliga jag visste. De definierade kärlek för mig. De pratade utan ord i köket på Ringvägen i Överum, klappade på varandra och de älskade mig.


Jag hade tur. När jag föddes, näst sist i kusinskaran, hade de båda slutat jobba. Morfar hade lämnat både livet som deltidsbrandman och arbetare på bruket och mormor slutade jobba även hon och hade all tid i världen att skämma bort en liten Lina som dyrkade varje steg hon tog.


Morfar han spelade skitgubbe med resten av gubbarna och det hände att mormor småmuttrandes gick över gatan till Allan och hämtade hem honom med ett inte alltför gott humör. När jag var 14 och kom hem dit deklamerade han högljutt för mormor att han behövde min hjälp i pannrummet - omedelbart. Så medan hon bakade klart följde jag med morfar ner i hans allra heligaste rum och visste inte var jag skulle ta vägen när han höll fram ett cigarettpaket åt mig och sa åt mig att "den här gubben lurar du inte, flicka lilla, men vi behöver inte berätta för Margit". Jag hade börjat röka tre veckor tidigare.


Varje dag efter middagen la vi oss i deras dubbelsäng och sov middag - vilket förövrigt var enda gången på dagen under mina besök som morfar fick ligga där, nattetid förvisade mormor honom till bäddsoffan i hallen oppepå med motivationen att hans snarkningar skulle "hålle flickebarnet vaket hele natta"; detta trots att mormor låg i en helt annan division när det gällde snarkningar. Jag har fortfarande inte hört hennes överman.


De var Astrid Lindgren-idyll och August Palm-agitation för mig. De omhuldade mig med kärlek, berättade om när mormor jobbade som slaktare som 12-åring och hur morfar jagade ut en älg ur källaren. De berättade hur de upplevt världen, hur det var att leva i Sverige under mellankrigstid och andra världskriget och hur världen var en annan plats när de var unga. Morfar lärde mig att slåss för dem som inte orkar eller kan och mormor gav mig modet och orden.


De lärde mig att världen inte riktigt var så bra som den borde vara.


Jag höll min morfar i handen när han dog i ett akutrum på Västerviks lasarett den 16 augusti 2005. Han hade varken tagit med sig snusdosan eller rakapparaten och han hade hängslen, skjortan ordentligt knäppt och instoppad och finkoftan på. Han gick själv ner för de sju trappstegen utanför huset och han kramade mormor adjö. Jag är helt övertygad om att de både visste att han inte skulle komma hem igen. Mormor höll ut drygt ett år när han inte längre fanns kvar. Sedan följde hon efter honom och även den gången hade jag den stora förmånen att hålla hennes hand och vara där när den sista luften försvann. Hon såg lycklig ut. Han verkade lugn, stark och trygg. Jag har inget att vara rädd för - de väntar på mig där.


http://www.expressen.se/gt/kronikorer/lina-baldenas/baldenas-jag-har-inget-att-vara-radd-for/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se