Inlägg publicerade under kategorin Gamla människor

Av Stig Olsson - 12 december 2014 12:28

Vetenskapens abdikation av Viktor Schauberger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Från forntiden känner vi läran om "Tabula Smaragdina"- det älsta ariska testamentet. Den var ristad i den hårdaste sten och förkunnade den naturliga förmälningen av himmelens och jordens ämnen - förutsättningen för en sund och lycklig utveckling.

 

Resultatet av denna korsningsprocess av renande atmosfäriska och geosfäriska energier är vattnet som kan anses vara jordens blod. Denna livets urkälla uppkommer när jordens s k "övervärden" (högvärdiga ämnen eller energier, ö.a.) binder sådana i atmosfären. De moderliga krafterna och energierna måste alltså vara starkare än det (från atmosfären, ö.a.) infallande befruktingsämnet (syret, ö.a.) Om denna process förlöper i motsatt riktning uppkommer istället elden.

Konsten att alstra vatten, föröka det och förbättra det kvalitativt gick förlorad under årtusendenas gång så att idag ingen mer kan föreställa sig vad vatten egentligen är för något. Ingen kan föreställa sig hur det uppstår, hur det urartar, hur det dör och försvinner.

Jorden hotar att bli en vegetationslös öken om det ej lyckas att stoppa detta fördärvande och bortdöende av vattnet. Hela civilationen är hotad. Det gäller hela mänsklighetens vara eller icke - vara. I denna mening skall inte bara denna artikels titel utan också dess innehåll fattas.
Det rör sig här varken om politik eller antisemitism eller en uppfinning i konventionell mening. Det rör sig om frågan om vilkens utveckling som är viktigast: vattnets eller eldens! Bara om detta rör det sig. Allt annat måste träda i bakgrunden ty utan vatten inget hem, inget liv!


Var och en vet att man indirekt kan driva maskiner med eld. Fullkomligt nytt är däremot att man kan driva maskiner mycket enklare, bättre och billigare över omvägen med konstgjord vattenalstring. Dessutom kan man samtidigt främja växtligheten och öka och förädla den. Alltså - inte bara problemet med tillräcklig näring är löst - för alla tider kommer nog med råvaror att finnas - om man naturriktigt ordnar föreningen av jordens och atmosfärens ämnen. Det rör sig om en kopiering av fotosynesen i industriell skala. Förutsättningen härför är en energiladdning av kolväte. Med denna upptäckt som California Universitetet hittills förgäves sökt göra, blir också krigiska uppgörelser överflödiga, ty för att tillfredställa enskildas makthunger kommer ingen förnuftig människa mer gå i krig.

Ingen går heller ut för att röva och stjäla när allt finns i överflöd, då man genom den konstgjorda vattentillverkningen åter kan förvandla de oerhörda ökenarealerna till de kulturområden de engång var. Man får i dessa också ny plats för de ständigt växande människomassorna. Därmed är också utsugningen, denna gamla konst för krigsändamål, onödig. Om störningen av vattenhushållningen ägde rum av rent oförnuft eller för att säkra konjunkturer för den skabbiga världshandeln med livsmedel och råvaror kan ej undersökas i detta sammanhang. Ett faktum är emellertid att med den nuvarande teknikens framåtskridande har det skett en oupphörlig utveckling bakåt, en kräftgång, på alla områden. Redan av denna orsak finns det ingen annan utväg än att göra slut på detta självbedrägeri genom införandet av nya arbetsmetoder som vårdar vattnet
.

Med vetenskap har det dock förvisso ingenting att göra allt detta. Det rör sig istället om en total helomvändning ifråga om alla åtgärder som används i den nuvarande eldsprutande tekniken som måste anses som den egentliga cancerframkallaren.

Kanske måste nöd och lidande bland mänskligheten först bli så stora att det blir klart för var och en, vetenskapen som den ledande kraften hos folken har begått ett ödestigert fel då den började använda sig av en bakvänd metod för utjämning (reaktion) mellan grundämnen. Därmed hämmades möjligheten för naturens främsta uppbyggnadsämne, de reducerande äggviteämnena att åter få andas. (få förenas med syre) Därför har förruttnelseprocesser tagit överhand både i luft och vatten.

Med detta har jag visat på den felaktiga metod för rörelse och impuls som den på naturfrämmande lagstiftning grundade vetenskapen utvecklat. nobelpristagaren Otto Warburg har visat i en vetenskaplig tidskrift att orsaken till cancern är syrebrist i cellerna. En frisk cell försörjdes med syre genom blodet och använder syret för att bearbeta näringsämnena. Därmed får den livsenergi. Warburg visade nu att cellen för förlite syre och därigenom förändras ämnesomsättningen till mjölksyejäsning. Cellen växer därigenom snabbare, delar sig fortare och utvecklas så till en cancercell. Detta har också bekräftats av prof. Domagk.

Båda forskarna har emellertid gjort ett avgörande fel. De förbisåg att det är en stor skillnad i om blodet får nedbrutet eller icke nedbrutet syre. Det nedbrutna syret bildas genom en filtrering under andningsprocessen. Först då kan syret via blodet upptagas av de fruktämnesövervärden som å sin sida renats genom tarmfiltret. Om denna reningsprocess störs på något sätt uppstår syrebrist som leder till kvävning och föruttnelse av de obefruktade äggviteämnena. Detta är gåtans lösning. Här glappar det en lucka i den vetenskapliga kunskapen och först då man slutigt till den kan man bota cancer. Det är utifrån naturen sett omöjligt att en och samma energiart skall kunna tjäna skilda ändamål.

Warburg säger också vidare: "De sjuka som hotas av denna fruktansvärda sjukdom kommer att läsa om den Warburgska upptäckten med resignation och fråga sig varför man ej kan hindra denna syrebrist?" Warburg svarar själv att detta kan ske om man skyddar cellen mot kroniska skador. Men hur detta skall ske nämner han inte.

Dr. Liebman, chef för den biologiska försöksanstalten i München påstår att det rör sig om biologiska jämviktstörningar. Han förbiser emellertid att ett jämviktstillstånd är lika med utvecklingstillstånd. I verkligheten rör det sig här om en störning av den livsbildande rytmen. Det finns överhuvud taget ingen stel lagbundenhet utan en växelverkan som ständigt ändras p g a ständigt växlande temperaturförändringar. Reglerar man dessa så att övervägande rekreerande (uppfriskande) temperaturinflytanden är verksamma så löser man också problemet. "Ständigt mer människor och ständigt mindre livsmedel".

Det finns två från varandra i grunden skilda rörelsearter som å sin sida utlöser helt skilda slag av impulser i det bipolära grundämnesområdet. Därvid spelar vattnet, den fysiskt förstfödde och jordens verkliga blod, rollen som förmedlare av en naturligt riktig eller onaturlig energiuppbyggnad. Vattnet registrerar samtidigt de spänningsändringar som sker. Därför kan man i vattnet avläsa vilken energiart som överväger i denna naturliga ackumulator.

Dagens teknik, detta är det avgörande, känner bara till den rörelseart för mediala bildningar som utlöser en reaktion: tryck och värmestegring. Den kallas den akademiskt-tekniska eftersom den läres ut vid alla akademier dvs universitet, hög- och fackskolor. Albert Einstein använde den för att bygga upp atomenergin som håller på att förinta hela skapelsen. Därmed har denna teknik uppnått topprestationen inom den en gång påbörjade självförintelsen.


Av urgamla berättelser framgår entydigt att de indogermanska folken - alltså de ariska kulturfolken föredrog en annan rörelseform men de överkultiverade den och åstadkom en jämnviktsstörning åt andra hållet än vad som sker idag. Därigenom slets hela världsdelar sönder (se atlantisolyckan). De höll sig inte på den gyllene medelvägen. Tillvaro eller undergång beror av de bipolära krafternas rytmiska dynamik. Vi ser det i växlingen mellan dag och natt och denna dynamik tjänar den ständiga fullkomningen av processerna för utveckling framåt och uppåt.

Det karakteristiska kännetecknet på en uppbyggande rörelseart är det atomära undertrycket. 
Kirurgen, prof. Sauerruch upptäckte den 1908. Visserligen erkände han att utan detta undertryck som råder mellan lungorna och bröstkorgen kan det ej ske någon till- och insugning av diffusa (renande) solenergiavfall (kallat kemiskt syre). Det funnes m a o då ingen andning, befruktninen av den smälta näringens, till högre nivå upptransformerade, ämnen vilka via diffusion i renad form leds in i de hermetiskt slutna blod- och saftbanorna.

Prof. Sauerbruch upptäckte dock inte att denna kraft som intimt förbinder (emulgerar) de högre värdena av frukt- och befruktningsämnena är diamagnetismen, som Faraday upptäckte 1875. Diamagnetismen är visserligen känns som helande magnetism men den avvisas av vetenskapen. Det har gått med den som med den atomära tryckkraft som får slagrutan att röra sig, också denna kraft är- likt den tidigare omnämnda magnetiskt bunden till vissa slags blod. Den kan varken mätas eller vägas exakt och avvisas därför av vetenskapen.

Det är bekant att det finns arter av energi som ändrar resultaten hos moderna mätinstrument. Ofta verkar de tvärtemot deras utslag. Så visar sig t ex ljushastigheten konstant, alltså oföränderlig, samma gäller också för s k fallhastigheten eftersom det ännu ej finns något mätinstrument som kan skilja mellan absolut och specifik vikt. Till den första hör kroppar som andas (levande) till den senare kroppar som är nästan livlösa.

Aristoteles läror gällde ända tills Galelei kom med sina upptäckter. Ända tills dess ansåg man att tyngre kroppar föll hastigare än lätta om inga störande inflytanden spelade in. Man förbisåg fullständigt att det rörde sig om helt olika fallhastigheter hos kroppar med absolut och specifik vikt. Allt efter deras kvalitetstillstånd ändrar den sig ständigt. Genom en viss anrikning av tex vattnet med kvalitetsämnen kan tyngdlagen t o m övervinnas. Men det kan ju inte de förstå som spekulativt konstruerar teorier utan föregående noggrann iakttagelse av upplysande naturexempel.

För att säga det i förväg: Man har förbisett att den här avgörande anrikningen med kvalitetsämne endast kan ske med hjälp av en radial-axial rörelseart. Varje medie blir absolut tyngre när det ej kan röra sig eller dör. Detta inträder genast om en bakvänd rörelseart för överstarka värme- och tryckeffekter att leva upp. I detta fall går den diamagnetiska till- och insugningskraften förlorad som prof. Warburg kallar livsenergi och de gamla kulturfolken benämde "levitationskraf".

Om man känt till denna uppbyggnads- och uppdriftkraft som bara kan alstras genom en centripetal rörelseart så skulle Isaac Newtons och Leibnitz tragiska misstag ha varit ogjort. De trodde att livet kunde fattas exakt med hjälp av matematiska metoder (differential- och integralräkning). Detta tankefel har hela världen att tacka för sitt ohägn som Albert Einstein orsakat oss genom användningen av den allt förstörande atomenergin. Det var ett verk av en på rent spekulativt tänkande inriktad människa (fastän han på sin ålderdom alltid grät då atomsprängningen kom på tal. utg.)

Ett enklare försök visar att vatten som fått sitt liv hämmat genom en övervägande axial-radial rörelse åter börjar andas och stiga av sig självt uppåt om man under vissa betingelser sätter det i platetär rörelse. Alla växtformer och alla högre organiserade livsformer suger i sig diffust (renat) syre. Där icke-renat syre trycks in uppstår emellertid oordning och cancer, ty cancer är en process som hamnat i oordning.

Om man t ex under längre tid inpressar rent och kvävefritt syre i lungorna på ett barn, blir detta blint. Vuxna personer hotas av en oläkbar lunginflamation. Ju starkare solen på stora höjder trycker in icke renade energier, ju hastigare sker ett blod- och saftsönderfall. Samma gäller om man i skogshushållningen utsätter s k skuggträdarter, som har för lite barkskydd, för direkt solbestrålning för att genom denna "ljustillväxt" få en ökad växthastighet. Detta gäller också om man gallrar skogen för hårt.

Om en under århundraden, under skugga stående skogsmark, plötsligt kalhugges så att den blir bar och uppvärmes över + 9 grader kan den bara återplanteras med ljusälskande träd med djupgående rötter som hastigt bygger upp ett starkt skydd genom barken. Men en sådan återplantering är förenad med stora svårigheter. De unga plantorna får ju först leva i solhetta tills de skapat ett nytt skytt av skugga för marken. Man kan egentligen bara hindra en totalförsröring av marken på områden som ej har för brant lutning och ej är för starkt solbelyst.

Den nutida monokultiverade ungskogen har nästan helt fallit offer för den okunnighet som råder om allt detta. Den är alltså mer eller mindre cancersjuk. Den saknar de diamagnetiska till- och insugningskrafterna och den kan inte längre bygga upp ett grobart frö. Både denna skog och det som ännu lämnats kvar av gammal skog som gallrats för starkt kan anses som förlorad om inte nutida skogsmetoder snarast ändras.

Den kulturmark vi har idag och det vatten som ännu finns kvar är redan så översyrade och nedsmittade att inget tillfrisknande kan ske utan radikala hjälpåtgärder.


I naturen är allt reversibelt. Det finns en sista möjlighet att återställa den naturliga ordningen om man maskinellt kan börja framställa diamagnetism. Detta sker just tvärtemot de metoder man idag använder för att producera elektricitet. Visserligen låter det väl fantastiskt att man skulle kunna på maskinell väg återställa den livsfrämjande kraften och så återge det förkvävda vattnet dess andnings- och livskraft. Men vattnet som nära livlöst faller ner i jordens sköte och sedan pånyttfött träder ut som högkällornas ädelvatten uppe i bergen visar att detta är möjligt. Om kopieringen av denna naturprocess varit omöjlig så berodde det på att man ej känt till den därför nödvändiga rörelsearten. Helt felaktigt anser man att jordens rörelse är en cirkelrörelse men med en sådan kan varken skapas undertryck eller temperatursänkning.

Med nuvarande uppfattning om världsbilden som bygger på en felaktig väldsåskådning har mänskligheten beträtt en oupphörlig kräftgång och utveckling bakkåt. Så länge man ej slutar med att föra mediala bildningar i centrifugal rörelse kommer aldrig någon uppbyggnad av kvalitetsämnen att ske och därför inte heller någon ökning och förbättring av vattnet eller växtligheten. Denna uppbyggnad av kvalitetsämnen är bara möjlig på den kalla strömningsvägen. Ju mera de på denna väg förda ämnena (sediment) atomiseras, ju mäktigare växer livsenergin.

Än en gång: "rör man medierna jord, vatten och luft centrifugalt så uppstår ur naturvidrigt korsade bipolära grundämneskoncentrat decentrerade reaktionskrafter. Dessa lever också upp om man utsätter medier av alla slag för orenande (ofiltrerade= solstrålar och/eller för stark uppvärming. Därmed kommer vi till förklaringen att i båda dessa fall trycket - och därmed temperaturen - ökar med kvadraten på rörelsehastigheten. Men i båda fallen växer också rörelsmotståndet. En kraft utvecklas som är riktad mot rörelsen. Biologiskt sett är det en sönderdelningsenergi - och därmed cancer.

I detta vall avlägsnas livet ur materiel. Det uppträder oxidationsprocesser och - eftersom uppdriftämnena är nedbrutna - materien blir specifikt tyngre. Glödande järn är t ex tyngre än kallt järn.

Einstein drog den riktiga slutsatsen att massan, koncentrat av råämne, är beroende av rörelsehastigheten. Men det kommer också an på vad det är för slags massarörelse vad man skall få ut av denna decentrerande eller koncentrerande krafter. I första fallet för man tryck och värme, i senare fallet undertryck (vacuum) som växer med kvadraten på den inspolande, centripetalt verkande omloppshastigheten.

Så det är t ex möjligt att på bråkdelar av en sekund förvandla vanlig luft till kemiskt rent vatten. Förenat med detta är ett 1700-faldigt törminskande av volymen varigenom man får det atomära undertryck vars attraktionskraft är starkare än varje explotionstryck. Genom denna vattenavskiljning kan man när som helst skapa konstgjort regn i godtyckliga mängder utan att åska uppträder. Detta regnvatten låter sig nästan utan kostnad förvandlas till det ädlaste högkällvatten om man en kort tid rör det planetärt, alltså så som sker i jordens inre.


Teknikern av idag får i högskolorna lära sig tänka logiskt - men inte biologiskt. Därför är det så oerhört svårt för honom att se de möjligheter som öppnar sig genom biotekniken att återställa den på de mest fundamentala punkterna rubbade världsordningen.

Det gäller att skapa de spännignskillnader som kan omsättas i rörelseenergier genom vilka mänskligheten kan göra sig oberoende av kol och olja. Eftersom dessa senare under överskådlig tid kommer att ta slut har man bara atomsprängningen att ta till för att hålla det spöke som morgondagens energibrist visar upp. Men den eergikällan är den största av alla villfarelser eftersom strålningen och avfallet från atomkraftverken efterhand kommer att förgifta andningsluften så att redan detta kommer att fördärva oss. Därmed står mänskligheten inför en historisk vändpunkt. Hon kan fortsätta att utveckla den nuvarande tekniken och därmed gräva sin egen grav. De få som kanske överlever komer då att i årtusenden berätta om sina förfäders tekniska oförnuft och skakande på huvudet betrakta de produkter av en gudsförgäten vetenskap som hade förstörelsen som första punkt på sitt program.

Men ännu kan denna vetenskap tvingas abdikera genom att dagens tekniska principer bytes till sin motsats. I stället för förpestande av luften en biologisk luftrening - istället för kvalitetsförfall en kvalitetsförbättring.

Dagens vetenskap, grundad på stela och dogmatiska lagar måste därför snarast förbjudas och oskadliggöras.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Viktor Schauberger och en ekologisk teknik....

Levande Vatten
ett föredrag av Olof Alexandersson


Vattnet hör ofrånkomligt samman med allt liv på jorden. Detta visste redan forntidens folk, och deras syn på vattnet präglades av denna insikt. "Ur vattnet har allt kommit", sade den store filosofen och vetenskapsmannen Thales från Miletos (600-talet f. Kr.). Vattnet fick t o m bli förmedlaren mellan det jordiska och det andliga livet, en bro till det andliga livet. I de gamla mysteriereligionerna likaväl som i kristendomen tilldelades vattnet en viktig, gudomlig roll som en sådan förmedlare. Det bar i sig gudomliga, livgivande krafter.

Den materialistiska världsuppfattningen som började fullt utvecklas på 1700-talet och sedan dess har dominerat får kultur och vetenskap gjorde emellertid rent hus med denna andliga syn på vattnet, Vattnet blev ett ämne och ingenting annat. Hos en och annan forskare levde emellertid denna aning om vattnets hemligheter kvar. Så sade t ex René Dubios på 1800-talet: "Livet är besjälat vatten".

Vetenskapen fortsatte visserligen att studera vattnet, men mest i laboratorierna. Och det var en forskning som inte så mycket intresserade sig för vattnets liv i naturen som för dess användning. I en rapport till UNESCO 1974 uttryckte en svensk forskningsgrupp sina farhågor över detta. Man skrev, att fastän teknisk vattenforskning kommit mycket långt, så gäller detta inte den naturorienterade vattenforskningen. Man vet egentligen mycket litet om naturens vatten och om lagarna för dess beteenden i det naturliga förloppet, och detta måste betraktas som mycket oroande med tanke på världens vattensituation.

Fram till 1960-talet fanns det på sina håll i den vetenskapliga världen den åsikten att vattnet var restlöst utforskat. Det fanns inte mer att få veta.

Vad visste man då? Ja, det fanns mycket intressant i detta man fått reda på. Vattnets egendomliga molekylstruktur t ex, som egentligen borde låta vattnet frysa vid ca -90 grader och koka vid + 70 grader. Ändå vet vi att vattnet fryser vid noll och kokar vid + 100 grader (vid normalt lufttryck) Man visste vidare att vattnet har sin största täthet vid + 4 grader och sedan utvidgar sig vare sig temperaturen stiger eller sjunker. Andra ämnen krymper när de blir kallare, men vattnet ökar i stället volymen om temperaturen sjunker under + 4 grader. Detta är livsviktigt för alla levande varelser i sjöar och vattendrag. För när vattnet fryser blir det lättare, is flyter. Vore det inte så skulle sjöarna bottenfrysa, och fisk och andra vattendjur dö. Hela vårt klimat skulle också ändras, för bottenfrysta sjöar skulle aldrig hinna tina under en kort sommar.

Vidare visste man att vattnet är märkvärdigt också på annat sätt. Inom de gränser som råder för temperatur och lufttryck på jorden uppträder det samtidigt i alla tre aggregationstillstånden, som fast, flytande och gasformigt (is, vätska och vattenånga). Så bär sig inte andra ämnen åt.

Detta att en del av vattnet kan övergå till vattenånga är ju av oerhörd betydelse för livet på jorden. Det avdunstande vattnet deltar ju i den livsviktiga fotosyntesprocessen då växterna av uppspaltat vatten, kolsyra och solenergi bygger upp de gröna cellernas klorofyll som ju är växtsubstansens byggsten, grunden för hela vår näring. Vattenångan stiger också uppåt tills den i kyligare luftlager kondenserar på nytt till vatten (moln) och därvid avger upptagen värme som bildar som en skyddande mantel över jorden. På det sättet får vi ett milt klimat. Där denna avdunskting felas, som i öknarna, är det heta dagar och iskalla nätter.

Vattnet har dessutom en enorm förmåga att lösa andra ämnen och transportera dem med sig för att sedan på nytt avlämna dem utan någon eller någon nämnvärd förändring av deras karaktär. Detta är livsviktigt för de levande organismerna. Vattnet transporterar en mängd ämnen för deras livsprocesser, både ämnen för uppbyggnad och sådant som är avfall och skall bort.

Dessa och en rad andra märkliga egenskaper hos vattnet kände man till före 1960-talet. Men det var inte alla forskare som var nöjda med detta. Vid ett stort vattensymposium i London 1958 diskuterade man vattenforskningen, och resultatet sammanfattades av vetenskapsmannen Bernal ungefär så här: "Det förefaller som om vi ännu vet mycket litet om de väsentligaste egenskaperna hos vattnet, och detta gör oss både ödmjuka och nyfikna i vår fortsatta forskning". - Som vi såg av den svenska rapporten till UNESCO tycks man emellertid fortfarande inte ha kommit långt när det gäller kunskapen om naturens vatten.

Ändå har ett och annat sipprat ut från forskarna under senare åt om ytterligare egendomliga egenskaper hos vattnet. En rysk fysiker Wera Belowa yttrade i början av 1970-talet, att det ser ut som om forskingen är på väg att bekräfta Dubios ord att liv är besjälat vatten. Man har t ex funnit att vatten kan ta upp magnetism och med denna påverka levande celler. Man har vidare upptäckt något man kallar "polyvatten" som har märkliga egenskaper som jag senare ska återkomma till.

Forskningen om det naturliga vattnet, vattnet som en del av det levande har kanske eftersatts inom den officiella vetenskapen, men i stället har enskilda forskare utanför den officiella ramen gjort upptäckter och utfört en forskning som är av största intresse för var och en som ägnar sig åt att främja det levandes villkor, bl a inom det biodynamiska jordbruket. En sådan forskare var den österrikiske forstmästaren Viktor Schauberger (1885-1958). Han ägnade hela sitt liv åt att utforska vattnets hemligheter och dess roll i växternas och allt levandes livsprocesser.


Det är intressant att den schauberska forskningen och den antroposofiska forskingen som grundlades av dr Rudolf Steiner (1861-1925) har så mycket gemensamt. En orsak till detta kan vara att både Steiner och Schauberger såg Goethe som en stor föregångare. Schauberger kallade alltid Goethe för "unser Altmeister" (vår gamle mästare) och återkom ständigt till Goethes natursyn. Schauberger och Steiner hat också gemensamt att de ser på naturen och det levande på ett icke-materiaistiskt sätt. Den materialistiska världsuppfattningen ser ju på naturen mera som en maskin, som ett mekaniskt-kemiskt fenomen. Men för den naturuppfattning som Goethe hävdade är naturen något levande, något som framförallt styrs av andliga lagar. Den kände schweiziska fysikern professor Heitler har också denna uppfattning och han hävdar med skärpa att "livet kan inte härledas ur några fysikaliska lagar".

Man talar nu så mycket om att det är nödvändigt med mera forskning. Visst måste utforskandet av livet och naturen alltid fortsätta - men detta är inte nog. Steiner skrev om Goethe att "det gällde inte för honom främst att upptäcka nytt, utan att ge nya synpunkter på det som redan var upptäckt och detta framförallt när det gällde det levande - att upptäcka organismernas själva väsen". En framstående vetenskapsman, nobelpristagaren Bragg, yttrade för några år sedan: "Vi behöver inga nya fakta. Vi har redan tillräckligt. Men vi är mitt uppe i en vetenskaplig kris därför att vi feltolkat de fakta vi redan har. Vi har gjort oss bilder av naturen som inte stämmer med verkligheten.

En annan fysiker och nobelpristagare, Paul Dirac, instämmer: "Mer och mer blir det uppenbart att naturen arbetar efter en helt annan plan än vi föreställt oss. Dess grundlagar hänför sig inte omedelbart till en värld som vi kan föreställa oss i tid och rum."

Med andra ord, naturens grundlagar hör till en värld som vi kallar andlig. Det är alltså andliga krafter som styr materien. Den konventionella meningen om materien, även inom vetenskapliga kretsar, är alltför primitiv. Steiner sade ju också en gång lite ironiskt: "Materialisterna har inte en aning om vad naturen är, fastän de ständigt talar om den." Han menade att i detta som vi kallar materia finns något annat som inte är dött eller mekaniskt, utan liv och ande. Viktor Schauberger sade på sitt sätt: "Vetenskapen tänker en oktav för lågt när den försöker begripa naturen - det avgörande i den händer på energiplanet".

Därmed är vi inne på frågan om kvantitet och kvalitet. I vetenskapliga och tekniska sammanhang gäller fortfarande som verkligt endast det som kan mätas, vägas och beräknas. Även om man inte direkt förnekar att även andra dimensioner kan finnas, så anser man att de inte hör till vetenskapens område. bara det kvantitativa har verklighet och värde.

Denna grundinställning lyser ju också igenom vid diskussioner om det biodynamiska jordbruket: "Nikan ju inte komma upp i samma hektarskördar som det rationella jordbruket!" - Kvantiteten är avgörande för betygsättningen. Men för det levande är kvantiteten ine av samma värde som kvaliteten - livsvärdet. "Livet är inte främst massa, utan kvalitet", säger professor Heitler.

Det är en mycket allvarlig fråga detta, om kvantitet och kvalitet. Inte minst när det gäller världens livsmedelsförsörjning. Diskussionen om denna idag gäller ju hur man skall kunna framställa tillräckliga mängder livsmedel - dvs massa. Men därmed är inte problemet löst, för om denna producerade massa inte har biologisk kvalitet är den ur livssynpunkt mindervärdig eller rentav värdelös. Och det är detta som är det verkligt allvarsamma problemet idag, att de konvetionella jordbruksmetoderna inte kan frambringa kvalitet. Därför att de med sin teknik går stick i stäv mot livslagarna kan de naturligtvis inte heller producera näringsmedel som passar för levande.

Steiner sade på 1920-talet: "Vid nästa sekelskifte kommer alla jordbruksprodukter vara så degenererade att de ej länge kan användas för mänsklig näring". Han har redan nu fått rätt.

Den framstående österrikiske biologen Raoul Francé yttrade vid ungefär samma tid: "I en nära framtid kommer västerlandets folk att svälta ihjäl vid dukade bord därför att deras föda har blivit värdelös." Det är en profetia som håller på att besannas för hela världen. Vi måste räkna med inte bara en allt värre kvantitativ bristsituation i världens livsmedelsförsörjning, utan en ännu värre kvalitativ bristsituation.

Och i denna katastrofsituation är det naturinriktade, det biodynamiska jordbruket den enda möjlighet som världens människor hat att åter få en levande föda. Att arbeta för ett sådant jordbruk är därför den kanske viktigaste uppgiften i vår tid.


Olof Alexandersson


Det var ett utdrag ur denna extremt intressant tråd: 

 

http://mjolkpallen.blogspot.se/p/vetenskapsteori.html

ANNONS
Av Stig Olsson - 11 december 2014 16:46

LSS handlar som bekant inte bara om personlig assistans, det finns utöver den personliga assistansen nio stödåtgärder till, samtliga finansieras av kommunerna som kritiserade LSS redan innan lagen trädde i kraft. försämringarna har slagit mycket hårt mot samtliga hjälp och stödinsatser.
 

Motiven till kommunernas kritik mot LSS har jag redan gått igenom i ett tidigare inlägg men ytterst handlar det naturligtvis om att man tycker att reformen är för dyr. Jag skrev där att kommunerna måste inse att LSS är en rättighetslag men det sker inte av sig självt så klart. Här är några exempel från FUB - s reclaimlss blogg om hur kommunerna urholkar intentionerna

·       Det prövas hur mycket en kommun får ta ut för mat på gruppboende, mer än råvarukostnaden dvs. självkostnadsprincipen i LSS.

·  Nybyggnationen av Gruppbostäder innehåller numera nästan alltid 6 lägenheter (ibland även fler), trots att ursprunglig lag tolkades av Socialstyrelsen till att ”en gruppbostad skall bestå av 3-5 lägenheter”. 
 • Om du bor i Gruppbostad får du numera regelbundet                   avslag på insatsen ledsagare och kontaktperson.
Den kommunala självstyrelsen är en central del av den svenska demokratin och den har en mycket stark ställning i Regeringsformen. Men när det gäller rättighetslagen LSS blir det en krock mellan det kommunala självstyret och rättighetslagen av flera anledningar:
 
·  LSS är en lag som sätter individen i centrum och därmed flyttar makt från kommunerna till den enskilde.
 
·  Kommunernas makt över vilken hjälp de ska bevilja minskar rejält, LSS är ju en rättighetslag där rätten till hjälp ska vara likvärdig, oavsett vilken kommun man bor i.
 
·  Kommunerna får en ny utgiftspost man helst vill slippa. I själva verket finns emellertid ett utjämningssystem som till stor del kompenserar för detta.
 
I den bästa av världar hade det inte blivit någon konflikt men riktigt så enkelt är det inte, tyvärr. En stor del av välfärden finansieras i huvudsak av och organiseras av kommunerna t.ex - skolan, äldreomsorgen, olika stöd till funktionsnedsatta personer vilket inkluderar  9 av 10 LSS insatser. Med så "många bollar i luften" att ansvara för  blir därför LSS en lag som i kommunernas ögon  riskerar att ta resurser från skolan, äldreomsorgen etcetera.
 
Nu är stats och  kommunalförvaltningen uppbyggt på ett sätt som gör att mycket makt har överförts till domstolar, myndigheter och även enskilda tjänstemän. Det innebär att de får enorm makt över våra liv. Domstolarnas roll glöms ofta bort men när det kommer prejudicerande domar från högsta instans får de enorm betydelse hur i detta fall LSS ska tolkas och därmed tillämpas av Försäkringskassan och kommunerna . Ska man uttrycka sig lite cyniskt så är domstolarna besparingsivriga politikers och höga tjänstemäns (inom såväl statlig som kommunal förvaltning) bästa kompisar.
 
Att LSS är en rättighetslag har sorgligt nog lett till att man söker med "ljus och lykta" för att hitta kryphål som urholkar intentionen.  Domstolarna har gett Försäkringskassan och kommunerna rejäl hjälp på vägen. De som hamnar i kläm är vi med funktionsnedsättningar och våra anhöriga som genom ett enkelt tjänstemannabeslut kan förlora den hjälp vi behöver, enbart med hänvisning till att rättspraxis ändrats...  Lägg därtill att även enskilda tjänstemän  i såväl Försäkringskassan som olika kommuner kan göra olika bedömningar på likartade fall så inser vi att rätten till den hjälp vi alla har rätt till på ett papperet stark rättighetslagstiftning vilar på en mycket bräcklig grund.
 
Bengt Westerberg   var  medveten om den potentiella konflikten mellan rätten till kommunalt självstyre och en rättighetslag och betonade hur viktigt det var att LSS blev just en rättighetslag. Men det har som tyvärr inte hjälpt. Kommunernas "uppfinningsrikedom" för att hitta sätt att gå runt lagens intentioner är dessvärre mycket stor...
 
För att komma tillrätta med missförhållandena inom både  den statliga assistansersättningen och  alla försämringar ute i kommunerna behövs därför  en grundlig genomsyn och förändring om hur den enskilda individens rättigheter ska stärkas mot staten och det kommunala självstyret . Det är  oacceptabelt och ohållbart  att man ska kunna förlora hjälpen bara genom att Försäkringskassan eller kommunerna hänvisar till "ändrad rättspraxis". Detta är ett jätteämne som jag kommer återkomma till flera gånger i samband med projekt Medborgargolv.
 

ANNONS
Av Stig Olsson - 8 december 2014 09:44

Så fort jag ser, hör eller läser orden Handikappad, Funkis, Invalid, Funktionsnedsatt, Krympling och andra hemska ord så känner jag mig KRÄNKT, FÖRNEDRAD, FÖRLÖJLIGAD och utsatt för RASISM!


I alla fall så känner jag så efter att ha läst en artikel i Aftonbladet idag där en neger känner sig kränkt över att Alexander Bard kallat honom för just neger!?!?


Och när jag i samma artikel läser att en idiot på DO faktiskt tycker som denne neger att det "är det centrala i situationen hur den som uttalandet riktar sig till uppfattar händelsen".

 

Det kan ju bara betyda att om jag faktiskt känner mig så kränkt som denne neger borde även jag och alla andra funkisar kunna få rätt i DO om vi börjar anmäla alla som använt de ord vi känner oss kränkta över!


För jag uppfattar sådana uttalanden för kränkande etc mm osv...


Eller menar DO att det här bara gäller färgade människor, de som är värda något, och inte oss värdelösa funkisar!?!?


Här är artikeln med 2 små utdrag:


"Du vet ingenting om vad ordet neger betyder för du är inte svart. Det är rasism att säga neger".

 

"Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, är det centrala i situationen hur den som uttalandet riktar sig till uppfattar händelsen.

– Vi vet att ordet för de flesta afrosvenskar kopplas samman med slavhandeln och det koloniala förtrycket. Mot bakgrund av det förstår jag uppriktigt inte varför vissa fortsätter att envisas med att hävda sin rätt att få använda ordet, säger Sonya Aho, pressekreterare på DO".

 

Dessa två stycken är urklippta ur nedanstående artikel i Aftonbladet idag. 


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article14080209.ab 


SJÄLVKLART GÄLLER INTE DETTA OSS FUNKISAR, FÖR VI HAR JU REDAN EN JÄTTESTARK LAGSTIFTNING SOM SKYDDAR OSS... OM DEN BARA BLEV EFTERFÖLJD AV RIKSDAGENS POLITIKER SOM INTE ENS VILL VETA ATT VI EXISTERAR1

Av Stig Olsson - 7 december 2014 17:44

De brister som finns i tillämpningen av LSS innebär att lagens ursprungliga intentioner sakta men säkert urholkas. Nu är det dags att återupprätta LSS, skriver debattörerna.

De brister som finns i tillämpningen av LSS innebär att lagens ursprungliga intentioner sakta men säkert urholkas. Nu är det dags att återupprätta LSS, skriver debattörerna.

Myndigheterna urholkar och trotsar LSS-lagen

Personer med funktionsnedsättningar får inte sina rättigheter tillgodosedda när kommuner och Försäkringskassan agerar i strid med lagar, offentligrättsliga principer och FN-konventioner, skriver bland andra Ingrid Burman, Handikappförbunden.


För tjugo år sedan beslutade riksdagen om LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen skulle ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra, bland annat genom personlig assistans. Kampen för rättigheterna hade pågått länge och förväntningarna var stora. Men i dag tillämpas lagen alltmer restriktivt. Rapporten ”LSS – målsättningen som försvann” av Lennart Erlandsson, universitetslektor i juridik, bekräftar att många kommuner, Försäkringskassan och även förvaltningsdomstolar ibland tolkar och tillämpar LSS på ett sätt som strider mot intentionerna.


Strider mot lagens målsättning

Studier visar att handlingsutrymmet som finns i tillämpningen av lagen hanteras olika av olika myndigheter. Dessutom visar Erlandsson att styrdokument hos kommuner och Försäkringskassan kan strida både mot lagens målsättning och offentligrättsliga principer. Ett exempel är kommunala riktlinjer om att beslut om en insats ska omprövas regelbundet. Det strider mot principen att den som fått ett visst positivt besked ska vara säker på att det inte helt plötsligt ändras. Trots det har många personer som har personlig assistans fått sina assistanstimmar reducerade, eller till och med borttagna, utan att behovet av insatsen förändrats. Det strider mot lagens målsättning, mot offentligrättsliga principer och också mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Försäkringskassan ger ut föreskrifter och allmänna råd, kompletterat med detaljerade vägledningsdokument och metodstöd. Dessa är starkt styrande för myndighetens handläggare. Därför är det allvarligt att de innehåller generaliserande tolkningar av domar som kan leda till missuppfattningar, till exempel att personer med grava synnedsättningar inte tillhör målgruppen som omfattas av LSS.


Gör egna bedömningar

Försäkringskassan gör också egna bedömningar om personer som söker assistansersättning tillhör någon av lagens personkretsar, även om det redan gjorts av kommunen. Förfarandet strider mot den offentligrättsliga principen att ett beslut som fattats hos en myndighet också ska ligga till grund för ett senare avgörande av annan myndighet.


Utredningar på Försäkringskassan görs enligt en mall med uppgifter om personens situation. Vi har tagit del av utredningar där mallen inte anpassats individuellt. Oavsett om det är uppenbart att personen behöver personlig assistans dygnet runt eller om behoven är mer svårbedömda, ställs samma integritetsnära frågor på detaljnivå, till exempel kring hjälp med hygien. Behovsbedömningen görs sedan enligt en norm där tidsåtgång för varje moment personen behöver hjälp med, beräknas i hundradelstimmar.


Även förvaltningsdomstolarnas hantering är problematisk. I en uppmärksammad dom från 2008 om tolkningen av grundläggande behov (LSS § 9a) har lägre instans hänvisat till Försäkringskassans riktlinjer. Trots att dessa saknar status som rättskälla. Domstolarna begär nästan aldrig in kompletterande material, trots att underlagen kan vara bristfälliga.


Urholkas sakta med säkert

De brister som finns i tillämpningen innebär att lagens ursprungliga intentioner sakta men säkert urholkas. Det borde vara en självklarhet att om LSS ska begränsas ska det ske genom beslut i riksdagen – inte smygvägen genom myndighetsbeslut. Handläggare i kommuner och på Försäkringskassa måste ges de förutsättningar som krävs för att göra utredningar och individuella bedömningar på professionell grund. Det är dags att återupprätta LSS och dess ursprungliga intentioner. Och det är hög tid att Sverige lever upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för oss alla.


Ingrid Burman

ordförande Handikappförbunden


Heike Erkers

ordförande Akademikerförbundet SSR


Thomas Hammarberg

före detta kommissionär för mänskliga rättigheter


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2564791-myndigheterna-urholkar-och-trotsar-lss-lagen#_=_

Av Stig Olsson - 7 december 2014 09:58

Tänk dig detta: Du är ung, kanske under 20 år, staten gör så du får ett livslångt handikapp, eller du råkar bara ut för en sjukdom/olycka som gör att du behöver hjälp resten av ditt liv. 


Troligen så vill du fortsätta kunna göra/uppleva det mesta eller nästan lika mycket som dina kompisar eller hur? 

Men OK, du förstår att det inte går göra allt, typ spela fotboll, ishockey etc, men det finns ju andra saker man kan ägna sig åt ändå!


Så du bestämmer dig för att kämpa på, inte ge upp, vara stark och positiv, trots svår värk, massor med praktiska problem i vardagen, taskig ekonomi etc mm osv...


Till en början funkar allt inom sjukvården för dig och du kanske kommer hem till dina föräldrar eller ev i ett eget boende, efter att sjukvården gjort sitt...


P g a att du kanske vill plugga vidare eller skaffa ett jobb så måste du ha personlig assistans, dvs hjälp i din vardag, där assistenten är dina armar och ben så att säga. Efter att du dels skaffat en mängd verifierande läkarintyg om din situation, gått igenom flertaliga förnedrande undersökningar om hur lång tid och ofta du pissar o skiter mm så har du tillräckligt underlag för att ansöka om assistansen.


Om allt går vägen så får du sen den hjälp du behöver och livet återgår långsamt till något som du kan kalla vardag och ditt liv börjar åter fyllas med saker du tycker ger livet mening. 


Så kommer dagen då det gått två år med assistans och Försäkringkassan/Kommunen hör av sig för att göra en omprövning av din livssituation, dvs se om något förändrats till det bättre och du inte behöver lika mycket assistans.


Inga problem tänker du, för du kan ju inte bli bättre... ditt handikapp gör dig i stället bara sämre, men du anser ändå livet vara så värdefullt att du ändå vill fortsätta leva.


Då händer något som du aldrig kunnat föreställa dig. FK/Kommunen säger plötsligt att NEJ, du är för frisk för att få assistans!?!? Inte för att du rent fysiskt blivit bättre utan bara för att staten hittat ett sätt att omtolka lagarna så att de kan vägra ge dig ett liv med kvalitet och innehåll, som DU gillar.


I stället vill de att Hemtjänst ska komma och hjälpa dig... Problemet med det är att då får du inte bestämma ett skit om hur du vill ha ditt liv... Hemtjänsten bestämmer när du ska upp (när de har tid9, när du ska lägga dig (när de har tid), när du ska äta (när de har tid), när du ska gå på muggen (när de har tid), när du ska få duscha (när de har tid), när de ska städa (när de har lust) etc osv i all oändlighet... 

DITT LIV TAS IFRÅN DIG!


Du får inte längre komma utanför ditt hem

Du får inte längre plugga/jobba

Du får inte längre gå på bio, diskotek, dans, operan, hockey eller något annat av allt du gjort tidigare!?


Orsaken till det är att SVENSKA STATEN med alla dess mydigheter helt enkelt inte längre anser sig ha råd att såna som DU ska få fortsätta leva. DE VILL ATT DU SKA DÖ!


Däremot vill staten inte själva avrätta dig rent fysiskt, så i stället har de uppfunnit något jag kallar för desperationssjälvmord... Dvs du orkar inte längre leva med denna kränkning mot dig som människa, för du behandlas inte längre som en sån utan mer som en jude på väg till gaskammaren, ett kidnappat barn på väg till sin pedofil i mellanöstern/östermalm, eller varför inte ett djur på väg till en grym slakt och död!?


Så här har många hundratusentals handikappade människor det idag... INGEN RÄTT TILL LAGSTIFTAD HJÄLP!


Vi drivs alla mot samma hemska självmord, när vi inte längre orkar med SVENSKA STATENS tortyr och avsky för oss.


Det som pågår sedan ca 20 år är en veritabel häxjakt på alla som inte passar in i den politiska normen, vilket i praktiken innebär att det bara är de etablerade politiska partiernas medlemmar som ska tillåtas leva ett liv i lyx, och jo affärsmännen såklart också... men resten är inte önskvärda... särskilt inte vi som behöver hjälp pga att vi lever i en jävla stenåldersmiljö där medmänsklighet ska definieras av försupna knarkande IQ-befriade skithögar som kallar sig politiker!


Det är bl a oss dom nu pratar om när det ska bli nyval... Och där låter det som om alla politiker bryr sig om oss, men verkligheten är en helt annan och obeskrivllgt mycket hemskare än ens en skräckfilm kan berätta det!


Läs här nedan om ett kort och talande exempel på statens sätt att förödmjuka oss... vi som bara är helt oskyldiga offer, vars föräldrar redan betalt in alla kostnader för vår hjälp, eller så har vi själva hunnit med det före olyckan/sjukdomen.Politiker månar om arbetslösa och ålderspensionärer, men inte om funktionshindrade. Varför är det så?


I söndagens DN Debatt lierade sig vår nygamle minister Ylva Johansson med LO, TCO och SACO i kritik mot att A-kassan är ”för låg för att leva på”. Taket för A-kassan är lågt och innebär en inkomst efter skatt på bara 11 000 kronor (kom ihåg denna siffra). Enligt skribenterna är det inte mycket mer än försörjningsstödet (socialbidraget).


I en annan artikel i DN (1/12) ojar sig en annan f.d politiker Christina Rogestam, numera ordförande i SPF (Sveriges Pensionärsförbund), över att ”var tredje pensionär går miste om skattesänkningen nästa år”, de som har mer än 20 000 kronor i inkomst.


Ingen pratar om att funktionshindrade med bara aktivitets- eller sjukersättning betalar betydligt mer skatt än andra pensionärer. Aktivitets- och sjukersättningen är så lite som mellan 7 800 kronor och 8 900 kronor före skatt. Skatten för dessa år 2014 är jämfört med andra enligt tabellen nedan (tabell 32):

Månadsinkomst

Vanlig löntagare  Skatt i kronor/månÅlderspensionär  Skatt kronor/månFunktionshindrad med aktivitet-/sjukersättn. Skatt kronor/mån

8 000

1 020

1 1061 781

9 000

1 235

1 389

2 039

10 0001 4501 672

2 293


Det innebär att gruppen funktionshindrade med aktivitets- eller sjukersättning betalar ca 10 000 kronor mer i skatt per år än en vanlig löntagare och ca 8 000 kronor mer i skatt per år än en ålderspensionär! Och nästa år skall bara ålderspensionärer kompenseras igen om budgeten går igenom, så att de får samma skatt som löntager för inkomster under 10 000 kronor. Men gruppen funktionshindrade blir förlorare igen!


Ingen politiker verkar heller förstå det absurda i att bara ersättningsystemen bostadstillägg och försörjningsstöd konfiskerar alla eventuella besparingar/förmögenhet. Alla andra ersättningssystem räknar inkomst som det görs i självdeklarationen! Bara de mest utsatta skall göras luspanka?


Det är bekymmersamt att de funktionshindrade alltid ”glöms bort”! Det är till och med så att ledande politiker i våra två största partier ifrågasatt mitt påstående att funktionshindrade betalar mest skatt – att det är fel! Det föranleder mig än en gång att ifrågasätta om någons attityder är mer sanning än verkligheten?


FUB tog i våras fram rapporten ”Fångad i fattigdom” som beskriver den ekonomiska verkligheten för gruppen funktionshindrade. Den verkar inte så många ansvariga politiker ha läst?


Om man måste gradera ekonomisk utsatthet, så är nog denna grupp funktionshindrade de mest ekonomiskt utsatta!


Så vakna ansvariga politiker. Jag saknar inlägg från er om detta!

 

http://reclaimlss.org/2014/12/politiker-manar-selektivt-om-ekonomiskt-utsatta/

Av Stig Olsson - 4 december 2014 17:02

Michael Zazzio

ANALYS. Landstingen och regionerna (här kallade landstingen) är utifrån lagstiftningens utformning skyldiga att uppfylla vissa kriterier för att inte begå brott mot andra vårdgivare och patienter. Lagstiftaren ställer klara och tydliga krav på den sjukvård och verksamhet som landstingen bedriver – krav som är till för att medborgarna/patienterna ska kunna få bästa möjliga vård. Samtliga landsting bryter dock konsekvent mot gällande lagstiftning, antingen på grund av okunskap, oförståelse eller också av ren ovilja att följa lagstiftningen.


 

Enligt internationell lagstiftning är sjukvård en mänsklig rättighet. När en patient har ett behov av diagnostik och behandling så ska landstinget, enligt de prioriteringsregler som gäller för sjukvården, tillgodose patientens vårdbehov. Inom många specialiteter saknar dock landstingen sådan kompetens som är nödvändig för att kunna hjälpa vårdsökande patienter att få bot eller lindring.

 

Ett tydligt exempel på avsaknad av kompetens återfinns inom den audiologiska vården (hörsel, balans och lukt). När patienter drabbas av tinnitus (öronsus), hyperakusi (överkänslighet för ljud), diplakusi (tonförvrängd ljuduppfattning), distorsion (oren ljuduppfattning), sudden deafness (plötslig dövhet), balansrubbning, luktsinnesförvrängning eller luktsinnesbortfall, så står personalen på specialistklinikerna helt handfallna.

 

Patienterna bemöts nästan alltid med kommentaren att det inte finns något att göra och att de måste lära sig att leva med sina sjukdomstillstånd.

 

Vad säger lagstiftningen om ett sådant bemötande när det gäller sjukdomstillstånd som det faktiskt finns behandling för men där landstingen inte själva kan erbjuda patienterna någon verksam behandling?

 

En grundförutsättning för att landstingens personal ska kunna bedriva adekvat vård, är att de först och främst tar del av och läser igenom de studier som är publicerade inom respektive område men även tar del av den forskning som för tillfället pågår, oavsett var i världen den bedrivs.

 

En annan förutsättning, för att kunna hjälpa patienterna, är att landstingen har kunskap om vilka kliniker det är som erbjuder behandling för de sjukdomstillstånd som kan komma i fråga. Landstingen är skyldiga att känna till de kliniker som finns i Sverige och även kliniker inom EU/EES samt, om så krävs, även utanför EU/EES.

 

Det är inte patienternas uppgift att informera sina läkare om externa kliniker utan landstingen ska aktivt söka och finna samarbetspartners samt upprätta en förteckning över dem för att ha en möjlighet att erbjuda patienterna den bästa vård som de kan få med hänsyn till kostnaderna. Samtliga landsting bryter i dagsläget medvetet mot detta och därmed mot gällande lagstiftning.

Försvarsmekanismerna och undanflykterna är många och häpnadsväckande

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen samverka med alla privata vårdgivare, men vid ett test, vilket upprepades flera gånger per landsting under åren 2012-2014, visade det sig att samtliga landsting nekade privata vårdgivare att samverka med dem.

 • Landstingens bortförklaringar varierade men de vanligaste undanflykterna, när de tackade nej till samverkan, var att de inte ansåg sig behöva någon ytterligare kunskap eller få några vårdtjänster utförda.
 • De flesta av landstingen blandade dessutom ihop begreppet samverkan med vårdavtal och förklarade att de redan hade tecknat de vårdavtal som de ansåg att de själva hade ett behov av.
 • Fler landsting påstod osant att deras vård och behandling av hörsel- och balansrubbningar överensstämde med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.
 • På mitt eget landsting, Landstinget Kronoberg, erkände den tillförordnade landstingsdirektören Martin Myrskog att landstinget enligt lagstiftningen måste samverka med privata vårdgivare, men att de hade en annan uppfattning.
 • Vid ett telefonsamtal med en chefjurist på ett av landstingen i Norrland kontrade chefjuristen med att landstinget ju hade en samverkan med min klinik eftersom han talade med mig i telefon.
 • Flera landsting anklagade mig för att min begäran om samverkan utgjorde reklam om min klinik och att det inte var tillåtet att skicka reklam till landstinget.
 • Stockholms Läns Landsting (SLL) påstod att landstinget skulle göra en evidensbedömning av mina behandlingsmetoder. Två år senare har det ännu inte kommit något svar från SLL och någon evidensbedömning har inte heller genomförts.

Samverkan har ingenting med vårdavtal att göra

 

Enligt lagstiftningen så är det inte heller landstingens behov som skall tillgodoses utan patienternas; och eftersom landstingen inte exakt kan förutse vilka patienter som kommer att besöka sjukvården så kan de inte heller förutse patienternas behov utan måste ha en breddad vårdberedskap och kunskapsbuffert att ta till när de själva inte lyckas tillgodose patienternas behov av vård.

 

Till min egen privata klinik kom det, trots landstingens påståenden om att de inte hade något behov av min kompetens, patienter som aldrig hade fått någon behandling alls för sina audiologiska sjukdomstillstånd.

 

I stort sett alla patienter hade fått en felaktig handläggning på landstingen. Många hade inte ens fått någon diagnos ställd för sjukdomstillstånd som var manifesta och lättdiagnostiserade. I en del landsting erhöll patienterna sina diagnoser enbart baserat på vad de berättade för den undersökande läkaren.

 

Diagnoser sattes på ovetenskaplig grund och det gällde även diagnoser som på ett enkelt sätt kunde ha verifierats med hjälp av kliniska ljudkänslighetstest.

 

Vissa patienter fick diagnosen hyperakusi utan att ens lida av tillståndet medan andra fick diagnosen utan att landstinget ens visste hur allvarlig patientens hyperakusi var.

 

En del patienter fick inte någon diagnos alls trots att deras hyperakusi var kraftig. Landstingen struntade konsekvent i att utföra erforderliga ljudkänslighetstest och om de väl gjorde det i några enstaka patientfall, så utfördes provtagningarna alltid på ett felaktigt sätt. Diagnoser ställdes högst godtyckligt. Någon behandling var det inte tal om.

Landstingen tror ofta alltför gott om sig själva

 

På sjukhusklinikerna råder en chauvinism, vilket leder till att utomstående kliniker nekas tillträde till gemensamma diskussioner och utbyte av kunskap och erfarenheter – det som kallas samverkan. Inte blir det bättre om någon kritiserar landstingssjukvården eller till och med visar att den i vissa avseenden saknar kompetens, agerar felaktigt och till och med brottsligt – då träder prestigetänkandet in och landstingens företrädare sätter sig på tvären ännu mer än tidigare – ingen vill ju tillstå att hen har fel eller arbetar inom en organisation som inte uppfyller lagkraven.

 

Landstingen har en undermålig kvalitetssäkring och att deras ledningssystem är kraftigt underdimensionerade eller saknas helt trots att lagstiftningen kräver både kvalitetssäkring och fungerande ledningssystem.

 

De som blir lidande av att landstingen bryter mot gällande lagstiftning är de sjuka patienter som påstås vara färdigbehandlade och som utan vare sig bot eller lindring slängs ut ur landstingssjukvården, även i de fall då patienterna befinner sig i en förtvivlad situation.

Ett klart och tydligt patientexempel

En 13-årig pojke drabbades i augusti 2014 av hyperakusi efter ett motorsågsljud som varade i en handfull sekunder.


Pojken hade den allvarligaste hyperakusi som jag någonsin har träffat på under mina 17 års kliniska verksamhet och forskning och ingen av de kliniker och forskare som jag har talat med har någonsin sett något liknande.

 

Pojkens obehagsnivåer för ljud låg ända nere på 10 dB HL (decibel hearing level) och hans smärtnivåer mättes upp till så låga volymer som 15 dB HL – ofattbart låga nivåer (ett normalt samtal ligger på ungefär 50-60 decibel). Pojken tålde inte högre ljud än 45 dB på någon frekvens alls mellan 125 Hz – 8 kHz. Vid 50 dB HL stack alla ljud som nålar i hans öron.


På vissa frekvenser var smärtan outhärdlig redan vid 20 dB HL och allt detta gällde för ljud som bara var 0,2 sekunder långa.

 

Se diagram längst ner

Maria Löfgren

Vid samtal med den ansvarige specialistläkaren, Maria Löfgren, som tjänstgör på universitetssjukhuset i Örebro, framkom det att något ljudkänslighetstest aldrig hade utförts. En audionom på kliniken bekräftade att de inte systematiskt utförde ljudkänslighetstest utan att det bara skedde ibland (ˮnär personalen kände för detˮ).

Foto på Maria Löfgren: Orebroll.se, public domain

 

Dessutom så testade de inte med ljud av en viss längd utan längden på ljudet berodde på hur länge audionomen höll knappen nedtryckt. Att det i mätning av överkänslighetsnivåer faktiskt kan bli skillnader på upp till 20 dB om testljudets längd varierar med någon sekund kände audionomen inte till.

 

Den 13-årige pojken hade, trots uteblivet ljudkänslighetstest, instruerats av läkaren att tvinga sig själv att stå ut med ljud och kliniken hade även sålt ett par hörselskydd till honom. Det var den enda behandling som han fick.

 

Någon annan vård var inte planerad.

 

På mitt förslag om ett gemensamt samtal mellan mig, berörd personal och pojkens föräldrar blev svaret från den läkare som pojken hade träffat:

Jag har pratat med min medicinskt ansvariga på kliniken och det kommer inte att bli något möte eller vidare kontakter härifrån.

Claes Möller

Det är läkarna Carina Jensen och Claes Möller som är klinikchefer, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga vid Örebro universitetssjukhus.

Foto på Claes Möller: Orebroll.se, public domain 

Undermålig vård erbjuds

Prestige begränsar uppenbarligen pojkens möjligheter att bli frisk eller få lindring och denna hållning är tyvärr alltför vanlig i Sverige. Utan behandling är sannolikheten mycket hög för att pojken förblir handikappad under resten av sitt liv.

 

Den vård som inom landstingssjukvården står till buds är, i fall som dessa,

 • kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • i kombination med ljudterapi.
 • Även mindfulness (meditation) försöker man sig på.

Målet med de behandlingsmetoderna är inte att patienterna ska få lindring eller bot mot sin hyperakusi utan att de ska må bättre och på så sätt bättre kunna klara av att hantera sina sjukdomstillstånd – en form av rent självbedrägeri.

 

Att ljudbehandling i kombination med KBT ger ett visst men mycket måttligt resultat är känt (åtminstone ljudstimuleringen) men behandlingsresultaten är mycket magra och i den forskning som ligger bakom KBT som behandlingsmetod mot hyperakusi har universitetsforskarna använt ett manuellt ljudkänslighetstest som ger utrymme för stora mätfel.

 

KBT i kombination med ljudstimulering har i forskning dessutom endast nått upp till omkring 3 % av den behandlingseffekt som de mest lyckosamma behandlingsmetoderna medför. Så, varför satsar landstingen på KBT och meditation?

Konkurrerande behandlingsmetoder finns i Sverige endast tillgängliga på privata kliniker

I Tjeckien och Italien används sådana metoder sedan länge av den offentliga sjukvården och de svenska patienter som väljer att resa dit för att få behandlingen ska, enligt EU-lagstiftningen, ersättas av landstingen för själva behandlingskostnaden.

 

Resor och uppehälle får patienterna dock själva stå för. Svenska patienter som inte har råd att resa utomlands men som ändå vill genomgå behandlingen får själva betala hela behandlingskostnaden, eventuella resor och uppehälle om de väljer att behandlas i Sverige. Detta gäller så länge landstingen envisas med att bryta mot lagstiftningen.

 

Trots flera publicerade studier, däribland ett flertal svenska, om hur man ska mäta upp hyperakusi, så struntar landstingen konsekvent i att göra det.

 

Patienter kan därför inte följas upp med avseende på vare sig försämringar eller förbättringar och får inte heller veta hur allvarliga deras sjukdomstillstånd är. Det är i Sverige färre än 5 % av dem som är drabbade av hyperakusi som får sina ljudkänslighetsnivåer uppmätta.

 

En positiv sak som enbart vetskapen om dessa nivåer skulle föra med sig, är att de kan återges med en sådan noggrannhet att anhöriga och vårdpersonal kan lyssna på dem och därigenom få en korrekt uppfattning om vilka obehags- och smärtgränser som patienterna har.

 

Det ökar i sin tur omgivningens och sjukvårdens förståelse för dem som har drabbats av hyperakusi. Olika former av insatser kan då anpassas efter det rådande sjukdomsläget. Utan att mäta överkänslighets- och smärtnivåerna så har man dock ingen möjlighet alls att veta någonting och kan därmed inte förstå graden av sjukdomstillståndet och följaktligen inte heller göra något för patienten.

 

Ovanstående exempel visar på nödvändigheten av att landstingen, i patientfall som detta och många andra, tar hjälp av extern kompetens bland privata kliniker och vårdgivare som har unik erfarenhet och kunskap på området.

 

Den avgörande frågan blir då om landstingen kan och får göra det utan att först ha tecknat ett vårdavtal med den klinik eller vårdgivare som kan hjälpa patienterna? Utifrån gällande lagstiftning är svaret på den frågan tveklöst ”Ja!”.

”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Alla landsting kan enligt lagen, av en klinik/vårdgivare som saknar vårdavtal, genom ett direktupphandlingsförfarande upphandla tjänster för upp till omkring 300 000 kronor per år. Upphandlingen ska enligt lagstiftningen ske när det finns patienter som har ett behov av behandling och i de fall där landstinget inte kan tillgodose vårdbehovet. Det kan handla om vilken behandling som helst – både vetenskapligt baserade metoder och alternativmedicinska metoder utan forskningsbakgrund.

 

Enligt dom 6634-2010 med flera domar i Högsta förvaltningsdomstolen så har sjukvårdslegitimerad personal rätt att ordinera, ge eller remittera patienter till icke skolmedicinsk och/eller alternativmedicinsk behandling om sådan behandling ges parallellt med skolmedicinsk behandling, om de skolmedicinska möjligheterna är uttömda eller i de fall då skolmedicinsk behandling saknas eller är alltför kostsam.

 

Det viktiga är att skolmedicinsk behandling, om den inte är för dyr eller har ett magert behandlingsresultat, prioriteras samt att patienten handläggs i vården på ett korrekt sätt.

 

Det finns inget lagkrav på att behandling ska ha evidens. Det krävs inte heller att behandling ska stå i överensstämmelse med begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” trots att det finns inskrivet i lagen.

Lars-Åke Johnsson, HSAN - Foto: <a href=Medicallaw.se" width="138" height="170" />

Både HSAN:s ordförande och ställföreträdande generaldirektör Lars-Åke Johnsson, Socialstyrelsen, IVO och Utredningstjänsten vid Sveriges Riksdag har ända sedan år 2001, i skriftliga dokument, svarat att begreppet saknar definition.

Foto på Lars-Åke Johnsson: Medicallaw.se 

 

Det existerar inte heller någon utomrättslig definition av det, inte ens inom den medicinska branschen. Därför kan beslut i ansvarsmål inte baseras på det begreppet – det skulle strida emot grundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR).

 

Godtycke (tolkning från gång till gång av ett uttryck) är lagvidrigt. Så, begreppet är tomt och innehållslöst och därmed helt substanslöst och oanvändbart. Enligt ECHR får otydliga lagar inte leda till straff. Även Regeringsformen i Grundlagen fastställer att det är på det viset men trots det så fäller domstolarna legitimerad personal med hänvisning till att de inte skulle ha utfört sitt arbete i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

 

Om det finns någon som har någon annan uppfattning beträffande begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” än ovanstående, så måste vederbörande på ett vetenskapligt sätt kunna lägga fram bevis för att det skulle finnas någon begriplig och/eller allmängiltig definition för det och var man i sådana fall finner en sådan definition i lag, förarbete, proposition, vägledande dom eller liknande. Ännu har ingen lyckats med det trots att många har försökt.

Landstingen är fortfarande skyldiga att hjälpa patienter som de inte själva kan hjälpa

Rättigheter och regler Örebro Läns Landsting


Till landstingens försvar, för att slippa samverka och remittera vårdbehövande patienter, finns det ingenting som kan åberopas förutom kostnaderna för vården. Landstingen är, i de fall när kostnaderna är befogade, skyldiga att remittera hjälpbehövande patienter till sådana kliniker som eventuellt kan hjälpa de patienter som landstingen själva inte har någon verksam behandling att ge.

 

Landstingen kan remittera såväl till vårdgivare med legitimerad personal som till icke legitimerade yrkesutövare. Det finns ingenting i lagen som förhindrar det utan det finns i stället ett krav på att landstingen ska remittera patienterna när patienterna har det behovet.

 

När det gäller hyperakusi så är drygt 500 000 svenskar drabbade av sjukdomstillståndet som definieras som obehag vid lägre ljudnivåer än 90 dB HL. Tiotusentals svenskar lider av en mycket svår och allvarligt handikappande hyperakusi. Många av dem återvänder aldrig till den offentliga sjukvården sedan de har lurats att tro att det inte finns något att göra åt sjukdomstillståndet.

 

Landstingen är skyldiga att prioritera de patienter som har det största behovet av vård men eftersom landstingen nästan aldrig diagnostiserar dessa patienter så har landstingen ingen förmåga att kartlägga vårdbehovet eller ens veta vilka patienter som först och främst ska prioriteras för extern vård och behandling.

 

I händelse av att landstingen skulle remittera dessa patienter så ska landstingen ersätta patienterna för vårdkostnaden men även för resor och uppehälle i de fall då det behövs.

Vad kan då en patient göra om denne inte får sitt vårdbehov tillgodosett?

Det finns bara ett sätt att få rätt mot ett landsting – att driva en skadeståndstalan i en tingsrätt och få en dom på att landstinget skulle ha remitterat patienten och dessutom skulle ha betalat för vården, resor och eventuellt uppehälle.

Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslagstiftning och beslut om utebliven vård och remittering tas inte upp i mål i förvaltningsdomstol utan måste drivas som skadeståndsmål, om man som patient ska kunna få rätt mot ett landsting.

 

Utebliven remittering drabbar ekonomiskt de kliniker som har unik kunskap och/eller specialistkompetens inom ett specifikt område. I sådana fall kan en klinik/vårdgivare som nekas samverkan, begära ett skadeståndsbelopp per år på det maximala belopp som landstinget skulle ha kunnat upphandla vårdtjänster för genom direktupphandlingsförfarande.

 

Sådana skadeståndsmål förs i en tingsrätt och så länge landstingen trilskas genom att neka vårdgivare/kliniker samverkan så är det den enda vägen att gå eftersom de svenska landstingen i dagsläget inte följer lagstiftningen och inte heller Socialstyrelsens yttrande om att landstingen är skyldiga att samverka med alla vårdgivare som begär att en samverkan ska komma till stånd.

Samverkansskyldighet

De lagstiftningsmässiga skälen för landstingens samverkansskyldighet är att landstingen ska ha all tillgänglig kunskap om sjukdomar, forskning, behandlingsformer och befintliga vårdgivare/kliniker för att kunna planera hälso- och sjukvården utifrån patienternas behov.

 

För att kunna klara av denna planering så måste landstingen ha ingående kunskap om alla privata vårdgivare, vilka verksamheter de bedriver, vilka möjligheter de har att ta emot patienter, vilken vård de utför samt vilka sjukdomstillstånd som de är specialiserade på, eventuellt har forskat på och vilka patientkategorier som deras vård omfattar.

 

De sjukdomsdrabbade medborgare som landstingens befolkningar i huvudsak utgörs av och som landstingen ska vara till för, har mycket att vinna på att deras landsting följer lagstiftningen till punkt och pricka.

Text: Michael Zazzio

 

Michael Zazzio är en privatpraktiserande kliniker och medicinsk forskare inom specialiteten hörsel- och balansrubbningar. Han sitter med i AENORTA och är ordförande i föreningen SARA samt är juridiskt sakkunnig i National Health Federation Sweden.


Relaterat

Worst case of Hyperacusis, Audiogram, Discomfort levels 2014-11-13

Worst case of Hyperacusis, Audiogram, Discomfort levels 2014-11-13 [XLS]

Worst case of Hyperacusis, Audiogram, Pain threshold levels 2014-11-13

Worst case of Hyperacusis, Audiogram, Pain threshold levels 2014-11-13 [XLS] 


http://newsvoice.se/2014/12/01

Av Stig Olsson - 3 december 2014 10:45

I vårt s k utvecklade land har vi en mängd lagar att rätta oss efter och vi, folket, gör så gott vi kan, alltid. Ibland snubblar vi lite på lagarna och får då sona våra brott genom att sitta av en viss tid i fängelse. 


Tyvärr så har det växt fram en "folkgrupp" som aldrig behöver straffas för att dom bryter mot vårt lands lagar. Nej det är inte zigenare och islamextremister jag tänker på den här gången utan de som verkligen aldrig ens kan bli straffade för sina brott och det är alla våra riksdagspolitiker, för de har nämligen lyckats med det största brottet av dom alla!


Just det, de kan aldrig dömas för sina gärningar eftersom de antagit en mycket särskild lag om att de själva i synnerhet och tjänstemän i allmänhet aldrig kan ställas till personligt ansvar för sina illgärningar! 


De kan alltså inte ens åtalas när de själva, personligen och medvetet, bryter mot de lagar de själva skapat!?


Och det känns särskilt bittert en sån här dag då vi har denna FNs Internationella Funktionshinderdag, dagen då vi funkisar skulle kunna gå ut på gator och torg för att fira att vi, enligt svensk och internationell lagstiftning, kan leva ute i samhället precis som alla andra, dvs som ni som inte drabbats av sjukdom och olyckor, och fira denna dag som en glädjens dag.


Tyvärr kan vi dock inte fira detta eftersom vårt lands riksdagspolitiker vägrar (ja vägrar) följa både sina egna och internationella lagar som säger att vi alla ska ha mänskliga rättigheter som försäkrar och garanterar att vi alla ska kunna leva helt normala liv.


Vad är det då som alla ni andra både kan och får göra men inte vi funkisar?


Tja... vi får t ex inte gå på bio, krogen, operan, diskot, idrottsevenemang, teatern osv.

Vi får heller inte studera, arbeta, åka flyg, buss, tåg, tunnelbana mm.

Ännu fler saker vi inte får göra är att dejta, gifta oss, skaffa barn, äta när vi vill, pissa, skita eller sova när vi vill, nej vi får inte ens fira midsommar, jul etc med nära och kära, nej vi har inte ens rätt att komma utanför våra egna hem!


Låter det här som att vi lever i ett demokratiskt och lppet land? NEJ! 


Det låter som om vi lever i land som styrs av totala galningar och sadister vars enda önskan verkar vara att förstöra livet så totalt för ca tio procent av vårt land befolkning och göra det så vidrigt som möjligt så att vi alla ska begå självmord (för just självmord växer och verkar bli den största "sjukdomen" i "vår" grupp)!


Vi som är drabbade är inte bara ledsna utan också jävligt förbannade över att behöva se oss klassade som icke önskvärda i det svenska samhället, trots att vi är både födda och uppväxta här!


Men vad ska vi göra när varken politiker eller ens journalistkåren och alla landets medier helt struntar i att vi tvingas leva under dylika tortyrförhållanden? 


Det går inte att nå allmänheten och upplysa om vilket liv som väntar dig/er inte om utan när du/ni också drabbas av olyckor och sjukdomar, för då är ni lika plötsligt inte heller önskvärda i samhället.


Är det så ni verkligen vill ha det? Vi funkisar vill det inte!


För hur det än är så älskar t ex jag min familj med föräldrar, syskon, släktingar, vänner mm...


Om du/ni också kan älska oss tillbaka så hoppas jag att du/ni också kunde börja prata med era kommunpolitiker och förklara att vi inte längre kan ha det såhär.


Under tiden fortsätter vi sitta inlåsta och bli misshandlade av detta så "fina" samhällssystem som är tänkt och lagstiftat att gälla alla men vi är lik förbannat undantagna från denna lagliga rätt!


Slutligen... om du inte tror mig så bara googla på Internationella funktionshinderdagen och se t ex hur många tidningar som skriver om detta så viktiga för oss funkisar. 

Jag gjorde det själv nyss men fick inte en enda träff! förvånad? Nej inte ett dugg, bara ledsen och förbannad.

Av Stig Olsson - 28 november 2014 07:49

Är rena fönster något som ska ingå i stödet och servicen i en gruppbostad? Tydligen inte enligt Sundsvalls kommun. I denna tidningsnotis kan man läsa att Sundsvalls kommun ville ta betalt för fönsterputsen i gruppbostäder. 50 kronor per fönster. FUB i Sundsvall bad om en tillsyn från IVO angående detta och IVO konstaterade att de som behöver hjälp i hemmet även behöver fönsterputs. Kommunen fick kritik för sitt agerande. Fönsterputs ska ingå i det kostnadsfria stödet enligt LSS.


Ständigt denna kamp för något som borde vara självklart. I alla fall enligt lagstiftningen.


I samhällets jakt på utgifter belastar man personer som lever i strukturell fattigdom med ytterligare utgifter. Personer med omfattande funktionsnedsättningar bor i gruppbostäder på grund av sin funktionsnedsättning. På grund av sin funktionsnedsättning så lever de i fattigdom. Den är livslång för de som inte kan arbeta. Deras inkomst består av sjukersättning på de lägsta nivåerna eftersom de inte har arbetat. När de pensioneras så blir även pensionen låg på grund av att livsinkomsten varit låg. Därför är det en strukturell fattigdom.


Samtidigt kommer det nya idéer på hur man ytterligare kan belasta dessa personer för att avlasta samhället kostnader.


Hyra istället för avgift med förbehållsbelopp i gruppbostäder. Hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder.


Ledsagares utgifter ska inte ersättas av arbetsgivaren, det ska den enskilde stå för. Fönsterputsning ska den enskilde betala för. Till råga på allt beskattar staten den redan låga sjukersättningen högre än ålderspension.


Listan över samhällets övervältrande av kostnader på de fattigaste kan göras längre än den ovan. Den ideologiska idén om att samhället ska kompensera för funktionsnedsättningen är bortblåst. Jag tror det är en viktig förklaring. Att de ideologiska skälen till att ha en lagstiftning som LSS sällan eller snarare aldrig förs fram. Det kanske är dags att börja tala om ideologi?


http://reclaimlss.org/2014/11/overvaltring-av-kostnader-pa-individen/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se