Alla inlägg under november 2013

Av Stig Olsson - 30 november 2013 14:16

Sedan LSS infördes för 20 år sedan har det i domstol förts många förhandlingar mellan personer med rättigheter enligt lagen och olika kommuner. Det har varit en ojämn kamp där kommunernas hela organisation ställts mot enskilda individer som föga förvånande förlorat och fått se sina rättigheter snävas in i flera viktiga domar, replikerar Harald Strand och Emanuel Mörk.


Att kommunen skulle vara i resurs- och kunskapsmässigt underläge gentemot medborgare med funktionsnedsättning ter sig inte rimligt. Socialchefen Roland Persson skriver i sin artikel i Dagens Samhälle 18 november att ”de stora assistansbolagen (vissa ägda av riskkapitalbolag) håller sig med jurister som skall företräda brukarsidan”. Det är visserligen en korrekt beskrivning men LSS är inte bara personlig assistans. Det är en insats av tio i lagen. Bland de andra insatser som exempelvis bostad med särskild service, kontaktperson eller ledsagarservice finns ingen tillgång till jurister för de enskilda.

 

Om vi tar insatserna ledsagarservice och kontaktperson ser vi tydligt hur ojämn kampen är. Av 317 mål i förvaltningsrätten år 2011 vann den enskilde 21 procent medan kommunen vann 79 procent. I dessa mål finns inga marknadskrafter som driver på möjligheten att få rättshjälp, här står den enskilde ensam mot kommunen. I ett antal rapporter har vi påvisat hur den enskilde i stor utsträckning förlorar mot kommunen i domstolsförhandlingar. Det är också stora skillnader mellan hur man tolkar den enskildes rättigheter i förvaltningsrätterna. I Stockholm fick den enskilde rätt i 8 procent av målen om kontaktperson, i Malmö 47 procent år 2011. I enskilda domar har personer med lika stort behov av stöd fått olika utfall i rätten beroende på hemvist.


Roland Persson skriver att man ska försöka göra så rätt som möjligt. Men vad innebär rätt tillämpning och vem har makten att formulera den? Det kan inte finnas en helt åsiktsfri tillämpning av en lagstiftning som LSS. Tillämpningen kommer att vara präglad av värderingar. Om man exempelvis är negativt inställd till de kostnader som uppstår på grund av individers rättigheter kommer den kommunala tillämpningen präglas av detta. 

 

LSS kom till som ett skydd mot att dessa individer inte skulle bli bortprioriterade i den lokala politiska processen. Om kommunen, oavsett anledning, tolkar LSS på ett sätt som den enskilde rättighetsbäraren anser är för snävt ska det prövas i domstol. I ett fungerande rättssystem blir det då domstolen som har sista ordet att formulera vad som är rätt. Då är det av största vikt att det finns en balans av maktförhållandena mellan kommunen och den enskilde. Det finns inte i dag.


Handikapputredningen (SOU 1991:46) föreslog att rättshjälpslagen skulle ändras. De menade att det borde vara lättare att få rättshjälp i förvaltningsdomstolen. Myndigheternas serviceskyldighet och den allmänna rättshjälpen ansågs inte vara tillräcklig.

 

Den enskilde behöver rättshjälp när mål ska drivas i förvaltningsdomstolen, detta för att förvaltningsdomstolen ska få tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut om vad som är rätt tillämpning av lagstiftningen.


Harald Strand, ordförande FUB Stockholms län
Emanuel Mörk, ordförande för Autism & Aspergerföreningen i Stockholm


http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ojaemn-kamp-i-domstolar-inskraenker-lss-6966?vote=0#no-vote

ANNONS
Av Stig Olsson - 28 november 2013 21:16

Konstgjorda transfetter bör förbjudas, anser det mäktiga amerikanska livs- och läkemedelsverket, FDA, i en ny rapport. Hittills har Schweiz, Österrike, Danmark och Island infört förbud mot transfetter men i Sverige behövs det inte menar Livsmedelsverket, trots larmrapporter om transfetthalter på 30 procent i vissa livsmedel. Den svenska livsmedelsmyndigheten reagerade med förvåning på kollegan FDA:s rapport, som gått ut på remiss.

 

Margarin liknar smör.Att vi har levt under den mättade fettskräcken sen 50-talet kan vi tacka en amerikan för. Ancel Benjamin Keys (January 26, 1904 – November 20, 2004) var en amerikansk forskare som studerade dieter och hälsa. Det var han som lanserade tesen att mättat fett var dåligt för människan. Att man fick hjärtinfarkt av det. Detta gjorde han efter studer på kaniner. Han gav dom fett. Det är bara det att kaniner är gräsätare – dom äter inte fett – och studier på dessa kan inte appliceras på människan. Hur som så spred sig tesen och vi i Sverige lever under den än. Mättat fett är farligt! LMV:s rekommendation till skolorna är att barnen ska äta lättmargarin och lättmjölk. Helt fel kostråd. Det är det mättat fett som är det naturliga att äta. Det ha vi alltid gjort frånsett de sista 60 åren i fettskräcks-propagandans spår.

Anciel Keys inflytande fick förödande konsekvenser. Hans teser har sannolikt bidragit starkt till den epidemi av övervikt och diabetes som startade efter spridningen av fettsnåla kostråd och light-produkter.

Transfetterna har varit en icke-fråga i flera år i Sverige. Riksdagen beslutade visserligen 2011 att förbjuda transfetterna, men när regeringen gav livsmedelsverket i uppdrag att utreda frågan, kom verket fram till att det inte behövdes något förbud. Man ansåg att de inhemska tillverkarna av livsmedel själva tagit ansvar och slutat att använda det billiga och ohälsosamma fettet, som ofta tillsatts i kex och kakor. Inhemska tillverkare ja, men det finns tillverkare i till exempel östländer som har separata fabrikslinjer där man använder transfetter för att sänka tillverkningskostnaderna. Produkterna kan sedan hamna som stapelvaror och få stort utrymme i lågprissortimentet hos butiker som Willys, ICA och Citygross.

”Ingen vettig människa kan längre påstå att partiellt härdade fetter kan betraktas som säkra, eftersom varje större organisation som tittat på frågan har kommit fram till att transfett som bildas vid partiell härdning är skadligt”, kommenterade en av världens ledande forskare på området mat och hälsa, Harvardprofessorn Walter Willett.

Bengt Ingerstam på Konsumenter i samverkan:

”Vid härdning bildas värre substanser än transfetter. Det är därför vi krävt stopp för industriell härdning av fetter. Varför Sverige inte ännu har ett förbud mot transfetter beror på att Livsmedelsverket helst inte vill skilja på industriellt framställda och de naturligt framställda via kossan. Om riksdagen får igenom ett förbud så gäller det endast de industriella transfetterna, skulle det betyda att de naturliga transfetterna inte anses farliga, vilket de heller inte är. Denna utveckling vill SLV inte ha för då tappar man sitt argument! Läs mer här!

Härdning och transfetter: Klassiskt har margarin framställts via en industriell process som betecknas härdning. Denna överför flytande fleromättat fett till mer
mättat fett med fastare konsistens. Samtidigt bildas transfetter. Kopplingen av dessa till hjärt- och kärl-sjukdomar blev ett allvarligt hot mot margarinindustrin under 1990-talet. Härdat fett är inte tillåtet i KRAV-märkta livsmedel.

I Sverige är det frivilligt för tillverkare att redovisa på innehållsförteckningen om det finns transfetter i produkten. Rekommendationen från Livsmedelsverket är att vid matlagning välja matolja eller flytande margarin och till smörgåsen matfett med låg andel mättat fett.

Info från Chalmers 


http://parnassen.wordpress.com/2013/11/27/ett-intag-av-5-gram-transfett-per-dag-ar-lika-farligt-som-5-10-cigaretter-usa-domer-ut-fettet/

ANNONS
Av Stig Olsson - 27 november 2013 12:14

Tiden då vi funkisar bara satt och önskade och bad till er politiker om att vi skulle ges tillstånd att bara få leva är sedan längesedan förbi.

 

Jag vet att det i riksdagen ännu sitter några riktigt gamla uvar som tycker att vi fortfarande ska bete oss som tacksamma ynkliga offer och till er vill jag bara säga; AVGÅ!

 

Er tid är ute och ni måste börja inse detta också. Det går inte längre att bete sig som ni gjorde ända fram till nu. I stället för att det är vi med erkända hjälpbehov som ska jagas borde det i stället vara ni som ska ut i kylan och in på undermåliga äldreboenden med dålig mat, bristande eller ingen sjukvård, aldrig få gå ut etc. Först då kommer jag att känna att rättvisa skipats!

 

För så här är det:

Alla vi med LSS-behov kräver att ni politiker börjar följa er egna lagstiftning och det omgående, dvs före valet 2014, och ser till så att Sverige följer FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 4. LSS-lagen är en rättighetslag och vi kräver att den ska följas.

 

Det är inte sant att LSS är ekonomiskt tärande för staten. Gör en total ekonomisk beräkning och ni finner att den/vi faktiskt är lönande för staten. 

 

Det är oerhört viktigt att sanningen beskrivs så att inte befolkningen manipuleras med lögner. Det som sker idag är skamligt och genant för ett s k demokratiskt land som Sverige.

 

Skulle det vara så illa att ni übergamla och förstockade politikerskämt ändå inte frivilligt vill avgå, till förmån för alla oss som bara vill få vår lagliga rätt tillgodosedd, ja då ska vi se till att ni i nästa val inte blir omvalda och om möjligt inte heller får tillgodose er den vanligtvis extra feta pensionen. För den har ni baske mig då inte förtjänat!

 

Om ni tycker jag verkar hård, kall och känslolös, tänk då bara en minut eller två på vilken föraktande hållning ni själva har till oss! Vi som har lagen på vår sida. Vi som tvingas utstå extremt förnedrande, kränkande, vidriga myndighetskontroller som inte ens existerar på de största högriskfängelsena. Vi som döms till långa helveteskval på långvårdsavdelningar, bara för att ni vägrar följa en internationell och godkänd lagstiftning! Vem är det nu som är hård, kall och skoningslös, eller är det fortfarande svårt att svälja den bittra sanningskalken?

 

NEJ, jag har tiggt och bett färdigt!

 


JAG SKA HA MINA LAGLSTADGADE RÄTTIGHETER TILLGODOSEDDA NU!

Av Stig Olsson - 26 november 2013 19:21

Skriv på för LSS

Till samtliga Ledamöter i Sveriges Riksdag

Protest mot hanteringen av våra rättigheter!!


I TV4:s samhällsprogram Kalla fakta söndagen den 10 november beskrivs hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommunerna ska säga nej i LSS-ärenden.


FUB uppmanar ansvarig minister, Maria Larsson, att omgående lägga förslag om en skärpning av LSS så att personer med funktionsnedsättning kan garanteras goda livsvillkor i enlighet med de politiska ambitionerna med lagen.


Vi inom FUB vill att ni, riksdagsledamöter, tar denna uppmaning på stort allvar. Ni kan inte ha undgått att höra protester från FUB och många andra ideella föreningar som företräder personer som har insatser enligt LSS.


LSS är en stark rättighetslag, där den enskilde ska ha inflytande både i handläggningssituationen – dvs när det gäller att få en viss, specifik insats beviljad – men också när man har stöd och service av personal, dvs i själva verkställigheten, säger Barbro Lewin, funktionshinderforskare från Uppsala universitet.


Vi vet att flera av er redan är insatta i de problem som uppdagats under de senaste åren, och ber er nu därför att fortsätta kampen för att LSS återförs till de ursprungliga intentionerna.


Det är viktigt att göra något snarast!


Det är inte långt till nästa val och därför ber vi nu dig och dina partikamrater att svara på detta upprop: Vi vill veta vad ni tänker göra för att få ett slut på urholkningen av LSS!


Det finns en familj och syskon bakom varje individ. En familj och syskon som kanske orkar fortsätta som familj, tack vare att individen får avlösarservice, assistans, kontaktperson, ledsagning eller något annat stöd som just den individen/familjen behöver.


Det blir förödande konsekvenser om inte politiker, tjänstemän och utförare står upp för alla personers mänskliga rättigheter, inklusive de med funktionsnedsättningar!


Återta LSS, så som lagen var tänkt att fungera!

 Skriv under för LSS

 

Av Stig Olsson - 25 november 2013 08:08

"Keep your thoughts positive because your thoughts become your words.
Keep your words positive because your words become your behavior. 
Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. 
Keep your habits positive because your habits become your values. 
Keep your values positive because your values become your destiny.”


Mahatma Gandhi

 


 

Av Stig Olsson - 22 november 2013 16:03

Ett kränkande hånskratt som skakat om Välfärdssverige

 

(Debatt artikel i Gefle dagblad idag)

 

Hälften av landets kommuner har i flera år villigt köpt Kommunlex tjänster för att kunna neka personer med funktionshinder deras rättigheter, skriver Veronica Hedenmark, Agnetha Wiklund-Helén, Barbro Lewin, Thomas Juneborg och Christian Wass.

 

Jonas Reinholdsson, Kommunlex, tidigare befattningshavare vid dåvarande länsrätten i Stockholm, hade bara en dålig dag med olyckliga ordval när han utbildade kommunhandläggare i hur de på bästa sätt kan avslå personer med funktionshinders rättigheter, det skriver han i ett pressmeddelande med anledning av Kalla Faktas granskning den 10/11 av Reinholdsson och hans företag Kommunlex.

 

Verkligheten ser annorlunda ut. Han har under flera år förmedlat sitt budskap på samma sätt, och cirka hälften av landets kommuner har villigt köpt hans konsulttjänster för att kunna neka personer med funktionshinder deras rättigheter och därmed minska sina egna kostnader.

 

Vi anser att Reinholdsson grovt missuppfattat lagen och dess intentioner, en uppfattning vi får stöd för av reformens grundare Bengt Westerberg, inslag i tv4 nyheterna 11/11.

 

Enligt LSS får inte ekonomi påverka tillämpningen av lagen, och vi ifrågasätter starkt det lämpliga i att använda skattepengar till inköp av tvivelaktiga konsulttjänster, där en redan utsatt grupp kränks på alla tänkbara sätt.

 

Vi vill ta tillbaka reformens kärnvärden, att personer med funktionshinder ska få leva ett liv som andra.  Det är en fantastiskt fin och i grunden kostnadseffektiv reform som ständigt ifrågasätts på grund av ökade kostnader och en fuskdebatt som fått orealistiska proportioner.

 

Vi byter gärna verklighet med er!

 

Av Sveriges 9, 5 miljoner invånare har cirka 1,2 miljoner ett funktionshinder av något slag, av dessa har 20. 000 personer med omfattande funktionshinder rätt till personlig assistans enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och LASS, lagen om assistansersättning.

 

Det är alltså inget finlir vi pratar om, ingen släng av något obestämbart övergående sjukdomstillstånd, eller ett funktionshinder som snuddat vid ett liv en stund.

 

Det är bestående, omfattande funktionshinder som ligger till grund för att man ska kunna ta del av reformen.

Alla som är engagerade för funktionshindrades rättigheter har anledning att vara tacksamma mot TV4 för att Kalla fakta har kunnat göra detta upplysande, sorgliga och tankeväckande program. För detta är i dagsläget ingen politisk fråga. Maria Larssons fokus ligger helt på att minska kostnaderna för LSS-insatsen personlig assistans.

 

Kanske kan andra politiker inse att det finns anledning att oroa sig för hur LSS efter 20 år inte har tillämpats och utvecklats som samtliga riksdagspolitiker tänkte sig, vi anser att politikerna måste ta sitt ansvar och återupprätta LSS!

 

Den ursprungliga tanken att de starka rättigheterna enligt LSS skulle minska skillnaderna mellan kommunerna har inte alls förverkligats. Det kommunala självstyret är fortsatt starkt och det gör att det fortfarande spelar roll var man bor.

 

Personlig assistans kostar samhället 275 kr timmen inkl. moms, (momsbefriad verksamhet), och det är betydligt mindre än vad städningen kostar på landets försäkringskassor och kommuner per timme. Den hemtjänst som beviljas den person som blivit av med sin assistans är dyrare och kostar mellan 350 och 450 kr i timmen. En plats på ett boende kostar från 3 300 kr/dygn och uppåt.

 

Kostnaden för LSS-reformen uppgick till knappt 26 miljarder 2012, men nettokostnaden för staten är betydligt lägre, då branschen sysselsätter cirka 80 000 personer och en stor del av bruttosumman går tillbaka till statens kassa i form av skatter. Reformen är i grunden mycket kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv, även om dess betydelse är ännu större ur ett värdegrundsperspektiv.

 

Om den personliga assistansen dras in så försvinner ingalunda kostnaden för samhället, tvärtom kommer den att öka, för personernas hjälpbehov kommer att finnas kvar och måste tillgodoses med andra, dyrare insatser.

 

Reinholdsson pratar om att överutnyttjandet hotar reformen, tvärt om, det är en grumlad människosyn om allas lika värde och rättigheter som hotar reformen, och ett godtyckligt agerande från enskilda tjänstemän.

 

Vi ställer frågan så här:

 

Vem vill du ska duscha dig den dagen du vaknar upp efter en trafikolycka?

Och vem ska torka din saliv när en hjärntumör plötsligt förändrat ditt liv och tvingat in det i helt nya banor?

 

Det finns inga garantier för någon av oss att vakna friska i morgon bitti, att komma hem oskadda från resan, att bevaras från olyckor och sjukdomar eller att födas friska.

 

Som alla förstår handlar den personliga assistansen om något helt annat än det debatten idag fokuserar på, den handlar om själva livet, ett liv ska inte bara ska överlevas utan också kunna levas.

 

Det många drömmer om är en annan verklighet, att få leva ett fullgott liv utan att vara beroende av daglig hjälp och att slippa kämpa för sina rättigheter.

 

Vem av er vill byta?


Veronica Hedenmark

styrelseordförande och grundare av VH assistans Gruppen

 

Agnetha Wiklund-Helén

VD i VH assistans Gruppen

 

Barbro Lewin

med dr, funktionshindersforskare Uppsala universitet

 

Thomas Juneborg

VIMPA

 

Christian Wass

föreläsare och författare

 

http://www.fubbloggen.se/2013/11/18/mer-fran-barbro-lewin-m-fl-om-kalla-fakta/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28
29
30
<<< November 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se